2015 Jolimark Cup Chinese Chess League

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd ]

17th round

29th October 2015, 1300

BJNG CHN Beijing North Olympic 2552 2½ : 2½ 2530 Hangzhou city CHN HGZH
GM Wang Hao 2713 ½ - ½ 2691 GM Lysyi
GM Yu Yangyi 2724 ½ - ½ 2533 GM Gao Rui
IM Wang Yiye 2433 ½ - ½ 2518 IM Bai Jinshi
GM Zhao Xue 2527 0 - 1 2444 WGM Lei Tingjie
WGM Wang Jue 2365 1 - 0 2464 WGM Girya

CHQG CHN Chongqing city 2554 3½ : 1½ 2307 Zhejiang city CHN ZHJI
GM Bu Xiangzhi 2681 ½ - ½ 2570 GM Lu Shanglei
IM Wang Chen 2500 1 - 0 2180 Lan Zilun
GM Zhou Weiqi 2627 ½ - ½ 2229 Xu Minghui
WGM Huang Qian 2473 ½ - ½ 2434 WGM Ding Yixin
WGM Tan Zhongyi 2487 1 - 0 2122 WFM Qiu Mengjie

SHGH CHN Shanghai Jianqiao University 2528 4 : 1 2405 Sjhandong Jingzhi wine CHN SHND
IM Lou Yiping 2453 ½ - ½ 2621 GM Zhao Jun
GM Ni Hua 2704 1 - 0 2510 IM Liu Qingnan
GM Zhou Jianchao 2578 1 - 0 2573 GM Wen Yang
WGM Zhang Xiaowen 2349 ½ - ½ 2218 WFM Xiao Yiyi
GM Ju Wenjun 2557 1 - 0 2105 WIM Xu Huahua

TJIN CHN Tianjin Chunhua campus 2574 4½ : ½ 2317 Qingdao School CHN QNGD
GM Ma Qun 2609 1 - 0 2468 IM Ma Zhonghan
GM Wang Yue 2726 1 - 0 2437 Fang Yuxiang
GM Malakhov 2706 1 - 0 2392 Mu Ke
GM Khotenashvili 2513 1 - 0 2175 WIM Zhou Guijue
WIM Ni Shiqun 2315 ½ - ½ 2114 Yuan Ye

HBEI CHN Hebei Sports Lottery 2345 1½ : 3½ 2525 Jiangsu Green Sheep Springs CHN JGSU
GM Zhang Pengxiang 2570 ½ - ½ 2706 GM Wei Yi
GM Wang Rui 2403 0 - 1 2448 IM Lin Chen
Zhang Ziji 2223 1 - 0 2571 GM Yu Ruiyuan
WIM Zhai Mo 2324 0 - 1 2459 IM Shen Yang
WIM Wang Doudou 2205 0 - 1 2443 IM Guo Qi

CGDU CHN Chengdu bud team 2173 1 : 4 2343 Guangdong Shenzhen Dapeng Fortress CHN GNGO
Zhao Yuanhe 2217 0 - 1 2541 GM Zeng Chongsheng
FM Li Di 2277 0 - 1 2508 GM Li Shilong
Xu Xiangyu 2243 ½ - ½ 2443 Xu Yinglun
Ren Xiaoyi 2211 ½ - ½ 2033 Liu Manli
WFM Li Yunshan 1916 0 - 1 2190 Li Xueyi

<< Standings after 17th round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. BJNG 29 55½ CGDU
3
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
SHND
SHGH
3
QNGD
4
CHQG
3
HBEI
CGDU
3
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
5
HGZH
SHND SHGH QNGD CHQG HBEI
2. CHQG 27 55½ HBEI
CGDU
5
TJIN
GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
SHND
SHGH
3
BJNG
2
QNGD
4
HBEI
CGDU
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH SHND SHGH BJNG QNGD
3. TJIN 25 52½ SHGH
2
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
QNGD
3
GNGO
JGSU
ZHJI
HGZH
SHND
3
SHGH
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
4
QNGD
GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND
4. SHGH 23 51 TJIN
3
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
4
SHND
3
QNGD
3
BJNG
2
CHQG
2
HBEI
4
CGDU
TJIN
GNGO
JGSU
2
ZHJI
HGZH
1
SHND
4
QNGD BJNG CHQG HBEI CGDU
5. HGZH 18 43 JGSU
ZHJI
4
QNGD
2
SHND
SHGH
1
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
TJIN
GNGO
3
JGSU
ZHJI
3
QNGD
3
SHND
SHGH
4
BJNG
CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO
6. JGSU 17 45 HGZH
SHND
½
SHGH
2
BJNG
2
CHQG
HBEI
CGDU
4
TJIN
GNGO
3
QNGD
2
ZHJI
2
HGZH
SHND
SHGH
3
BJNG
2
CHQG
2
HBEI
CGDU TJIN GNGO QNGD ZHJI
7. ZHJI 16 43 QNGD
HGZH
1
SHND
2
SHGH
BJNG
CHQG
2
HBEI
CGDU
4
TJIN
GNGO
JGSU
3
QNGD
HGZH
2
SHND
SHGH
BJNG
0
CHQG
HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU
8. SHND 14 40 GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
QNGD
SHGH
2
BJNG
½
CHQG
HBEI
2
CGDU
TJIN
2
GNGO
4
JGSU
ZHJI
HGZH
QNGD
3
SHGH
1
BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN
9. QNGD 12 37½ ZHJI
½
HBEI
HGZH
3
CGDU
4
SHND
TJIN
2
SHGH
2
GNGO
BJNG
1
JGSU
3
CHQG
1
ZHJI
HBEI
2
HGZH
2
CGDU
SHND
2
TJIN
½
SHGH GNGO BJNG JGSU CHQG
10. GNGO 10 33½ SHND
SHGH
½
BJNG
CHQG
HBEI
4
CGDU
TJIN
QNGD
JGSU
2
ZHJI
HGZH
2
SHND
1
SHGH
½
BJNG
½
CHQG
HBEI
3
CGDU
4
TJIN QNGD JGSU ZHJI HGZH
11. HBEI 7 26½ CHQG
½
QNGD
½
CGDU
TJIN
GNGO
1
JGSU
½
ZHJI
½
HGZH
SHND
3
SHGH
1
BJNG
CHQG
½
QNGD
3
CGDU
2
TJIN
GNGO
2
JGSU
ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG
12. CGDU 6 27 BJNG
2
CHQG
0
HBEI
QNGD
1
TJIN
½
GNGO
JGSU
1
ZHJI
1
HGZH
SHND
SHGH
BJNG
2
CHQG
HBEI
3
QNGD
TJIN
1
GNGO
1
JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH