2015 Jolimark Cup Chinese Chess League

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd ]

16th round

28th October 2015, 1300

JGSU CHN Jiangsu Green Sheep Springs 2525 2 : 3 2554 Chongqing city CHN CHQG
IM Lin Chen 2448 ½ - ½ 2627 GM Zhou Weiqi
GM Yu Ruiyuan 2571 ½ - ½ 2500 IM Wang Chen
GM Wei Yi 2706 0 - 1 2681 GM Bu Xiangzhi
IM Guo Qi 2443 ½ - ½ 2473 WGM Huang Qian
IM Shen Yang 2459 ½ - ½ 2487 WGM Tan Zhongyi

HGZH CHN Hangzhou city 2530 4 : 1 2509 Shanghai Jianqiao University CHN SHGH
IM Bai Jinshi 2518 ½ - ½ 2704 GM Ni Hua
GM Gao Rui 2533 1 - 0 2578 GM Zhou Jianchao
GM Lysyi 2691 1 - 0 2356 FM Xu Yi
WGM Lei Tingjie 2444 1 - 0 2557 GM Ju Wenjun
WGM Girya 2464 ½ - ½ 2349 WGM Zhang Xiaowen

ZHJI CHN Zhejiang city 2280 0 : 5 2552 Beijing North Olympic CHN BJNG
GM Lu Shanglei 2570 0 - 1 2713 GM Wang Hao
Xu Minghui 2229 0 - 1 2724 GM Yu Yangyi
Lan Zilun 2180 0 - 1 2433 IM Wang Yiye
WGM Ding Yixin 2434 0 - 1 2365 WGM Wang Jue
Zhu Jiner 1989 0 - 1 2527 GM Zhao Xue

TJIN CHN Tianjin Chunhua campus 2574 4 : 1 2205 Chengdu bud team CHN CGDU
GM Ma Qun 2609 1 - 0 2277 FM Li Di
GM Malakhov 2706 ½ - ½ 2243 Xu Xiangyu
GM Wang Yue 2726 1 - 0 2379 IM Liu Guanchu
WIM Ni Shiqun 2315 ½ - ½ 1916 WFM Li Yunshan
GM Khotenashvili 2513 1 - 0 2211 Ren Xiaoyi

QNGD CHN Qingdao School 2317 2 : 3 2405 Sjhandong Jingzhi wine CHN SHND
IM Ma Zhonghan 2468 0 - 1 2621 GM Zhao Jun
Fang Yuxiang 2437 ½ - ½ 2510 IM Liu Qingnan
Mu Ke 2392 ½ - ½ 2573 GM Wen Yang
Yuan Ye 2114 ½ - ½ 2218 WFM Xiao Yiyi
WIM Zhou Guijue 2175 ½ - ½ 2105 WIM Xu Huahua

GNGO CHN Guangdong Shenzhen Dapeng Fortress 2343 3 : 2 2360 Hebei Sports Lottery CHN HBEI
GM Zeng Chongsheng 2541 1 - 0 2570 GM Zhang Pengxiang
Xu Yinglun 2443 1 - 0 2477 IM Wan Yunguo
GM Li Shilong 2508 0 - 1 2223 Zhang Ziji
Li Xueyi 2190 ½ - ½ 2324 WIM Zhai Mo
Liu Manli 2033 ½ - ½ 2205 WIM Wang Doudou

<< Standings after 16th round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. BJNG 28 53 CGDU
3
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
SHND
SHGH
3
QNGD
4
CHQG
3
HBEI
CGDU
3
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
5
HGZH SHND SHGH QNGD CHQG HBEI
2. CHQG 25 52 HBEI
CGDU
5
TJIN
GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
SHND
SHGH
3
BJNG
2
QNGD
4
HBEI
CGDU
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG QNGD
3. TJIN 23 48 SHGH
2
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
QNGD
3
GNGO
JGSU
ZHJI
HGZH
SHND
3
SHGH
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
4
QNGD GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND
4. SHGH 21 47 TJIN
3
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
4
SHND
3
QNGD
3
BJNG
2
CHQG
2
HBEI
4
CGDU
TJIN
GNGO
JGSU
2
ZHJI
HGZH
1
SHND QNGD BJNG CHQG HBEI CGDU
5. HGZH 17 40½ JGSU
ZHJI
4
QNGD
2
SHND
SHGH
1
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
TJIN
GNGO
3
JGSU
ZHJI
3
QNGD
3
SHND
SHGH
4
BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO
6. ZHJI 16 41½ QNGD
HGZH
1
SHND
2
SHGH
BJNG
CHQG
2
HBEI
CGDU
4
TJIN
GNGO
JGSU
3
QNGD
HGZH
2
SHND
SHGH
BJNG
0
CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU
7. JGSU 15 41½ HGZH
SHND
½
SHGH
2
BJNG
2
CHQG
HBEI
CGDU
4
TJIN
GNGO
3
QNGD
2
ZHJI
2
HGZH
SHND
SHGH
3
BJNG
2
CHQG
2
HBEI CGDU TJIN GNGO QNGD ZHJI
8. SHND 14 39 GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
QNGD
SHGH
2
BJNG
½
CHQG
HBEI
2
CGDU
TJIN
2
GNGO
4
JGSU
ZHJI
HGZH
QNGD
3
SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN
9. QNGD 12 37 ZHJI
½
HBEI
HGZH
3
CGDU
4
SHND
TJIN
2
SHGH
2
GNGO
BJNG
1
JGSU
3
CHQG
1
ZHJI
HBEI
2
HGZH
2
CGDU
SHND
2
TJIN SHGH GNGO BJNG JGSU CHQG
10. GNGO 8 29½ SHND
SHGH
½
BJNG
CHQG
HBEI
4
CGDU
TJIN
QNGD
JGSU
2
ZHJI
HGZH
2
SHND
1
SHGH
½
BJNG
½
CHQG
HBEI
3
CGDU TJIN QNGD JGSU ZHJI HGZH
11. HBEI 7 25 CHQG
½
QNGD
½
CGDU
TJIN
GNGO
1
JGSU
½
ZHJI
½
HGZH
SHND
3
SHGH
1
BJNG
CHQG
½
QNGD
3
CGDU
2
TJIN
GNGO
2
JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG
12. CGDU 6 26 BJNG
2
CHQG
0
HBEI
QNGD
1
TJIN
½
GNGO
JGSU
1
ZHJI
1
HGZH
SHND
SHGH
BJNG
2
CHQG
HBEI
3
QNGD
TJIN
1
GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH