2005 Torch Real Estate Chinese Chess League

[ Information || Final A | Final B || The preliminary round || Statistics ] >>

Macau Macau (MAC)

See context-sensitive help
Stage: The preliminary round RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI BYE SHND SHZH SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG
Score: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90 0.0 2310 1510
1 Mai Jiongqi Macau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0.0 2446 1646
2 Chen Xueshen Macau 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0.0 2346 1546
2 Huang Qiming Macau 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0.0 2409 1609
3 Ou Wenjie Macau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 0.0 2296 1496
4 Mai Dongjun Macau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 0.0 2219 1419
5 Mai Feifei Macau 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0.0 2322 1522
res Lin Baobao Macau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 0.0 2268 1468
res Liang Xiaoning Macau 0 0 0 0 0 0 -w/o 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0.0 2179 1379
res -- empty board -- -w/o -w/o -w/o -w/o -w/o 0 5 0 0 5 0.0
1600 L L L L L L L L L L L L L L L L L L 18 0 0 18 0 : 36
ELO Match results matches + = - MP's