35th Soviet Chess Championship :: Kharkov 1967

″To celebrate 50th anniversary of October Revolution″

<< [ Competition summary || Final Standings || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th || Information ] >>


Final standings

See context-sensitive help
pos. name seed flag pts Buch games 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
+ = -
1. Polugaevsky, Lev URS 0   0 0 0
2. Tal, Mikhail URS 0   0 0 0
3. Vasiukov, Evgeny URS 0   0 0 0
4. Taimanov, Mark URS 0   0 0 0
5. Platonov, Igor URS 0   0 0 0
6. Sakharov, Yury URS 0   0 0 0
7. Antoshin, Vladimir URS 0   0 0 0
8. Zhuravlev, Valery URS 0   0 0 0
9. Bagirov, Vladimir URS 0   0 0 0
10. Furman, Semen URS 0   0 0 0
11. Kholmov, Ratmir URS 0   0 0 0
12. Zheliandinov, Viktor URS 0   0 0 0
13. Zaitsev, Alexander URS 0   0 0 0
14. Izvozchikov, Alexander URS 0   0 0 0
15. Steinberg, Mikhail URS 0   0 0 0
16. Osnos, Viacheslav URS 0   0 0 0
17. Tukmakov, Vladimir URS 0   0 0 0
18. Chistiakov, Alexander URS 0   0 0 0
19. Bukhman, Eduard URS 0   0 0 0
20. Alburt, Lev URS 0   0 0 0
21. Savon, Vladimir URS 0   0 0 0
22. Siniavsky, Alexander URS 0   0 0 0
23. Lein, Anatoly URS 0   0 0 0
24. Donchenko, Oleg URS 0   0 0 0
25. Mnatsakanian, Eduard URS 0   0 0 0
26. Volovich, Anatoly URS 0   0 0 0
27. Lutikov, Anatoly URS 0   0 0 0
28. Krasnov, Sergei URS 0   0 0 0
29. Tseshkovsky, Vitaly URS 0   0 0 0
30. Gurgenidze, Bukhuti URS 0   0 0 0
31. Levin, Naum URS 0   0 0 0
32. Pavlenko, Oleg URS 0   0 0 0
33. Shilov, Yury URS 0   0 0 0
34. Tarasov, Vitaly URS 0   0 0 0
35. Sosonko, Gennady URS 0   0 0 0
36. Tseitlin, Mark URS 0   0 0 0
37. Cherepkov, Alexander URS 0   0 0 0
38. Nezhmetdinov, Rashid URS 0   0 0 0
39. Ubilava, Elizbar URS 0   0 0 0
40. Kuzmin, Gennady URS 0   0 0 0
41. Arseniev, Vladimir URS 0   0 0 0
42. Dydyshko, Viacheslav URS 0   0 0 0
43. Zhukhovitsky, Samuel URS 0   0 0 0
44. Borisenko, Georgy URS 0   0 0 0
45. Nikolaevsky, Yury URS 0   0 0 0
46. Doroshkievich, Vladimir URS 0   0 0 0
47. Mikenas, Vladas URS 0   0 0 0
48. Gudim, L. URS 0   0 0 0
49. Klovan, Janis URS 0   0 0 0
50. Murei, Yakov URS 0   0 0 0
51. Privorotsky, Oleg URS 0   0 0 0
52. Mikliaev, Ilya URS 0   0 0 0
53. Nei, Iivo URS 0   0 0 0
54. Kimmelfeld, Rudolf URS 0   0 0 0
55. Chernikov, Oleg URS 0   0 0 0
56. Sveshnikov, Evgeny URS 0   0 0 0
57. Gusev, Yury URS 0   0 0 0
58. Butnorius, Algimantas URS 0   0 0 0
59. Nikitin, Yury URS 0   0 0 0
60. Slutsky, Leonid URS 0   0 0 0
61. Zakharian, Vanik URS 0   0 0 0
62. Pelts, Roman URS 0   0 0 0
63. Popov, Nikolai URS 0   0 0 0
64. Zaitsev, Igor URS 0   0 0 0
65. Dvoretsky, Mark URS 0   0 0 0
66. Zurakhov, Vladlen URS 0   0 0 0
67. Vaganian, Rafael URS 0   0 0 0
68. Beradze, Dzhemal URS 0   0 0 0
69. Slepoi, Iosif URS 0   0 0 0
70. Shmit, Anatoly URS 0   0 0 0
71. Zilberstein, Valery URS 0   0 0 0
72. Belov, Igor URS 0   0 0 0
73. Kagan, Iosif URS 0   0 0 0
74. Korensky, Valery URS 0   0 0 0
75. Rumiantsev, Boris URS 0   0 0 0
76. Sorokin, Boris URS 0   0 0 0
77. Chepukaitis, Genrikh URS 0   0 0 0
78. Shamis-Pavlov, Alexander URS 0   0 0 0
79. Shereshevsky, Mikhail URS 0   0 0 0
80. Bykov, Vladimir URS 0   0 0 0
81. Kremenetsky, Anatoly URS 0   0 0 0
82. Tuzovsky, Alexander URS 0   0 0 0
83. Alterman, Vladimir URS 0   0 0 0
84. Voloshin, Vladimir URS 0   0 0 0
85. Kalinkin, Boris URS 0   0 0 0
86. Kozlov, Vladimir URS 0   0 0 0
87. Muchnik, Khanan URS 0   0 0 0
88. Sakovich, Igor URS 0   0 0 0
89. Gik, Evgeny URS 0   0 0 0
90. Karkmazov, E. URS 0   0 0 0
91. Belokurov, E. URS 0   0 0 0
92. Gulko, Boris URS 0   0 0 0
93. Kalinsky, Igor URS 0   0 0 0
94. Kirilov, Valentin URS 0   0 0 0
95. Kots, Yury URS 0   0 0 0
96. Muratov, Vladimir URS 0   0 0 0
97. Polikarpov, Arkady URS 0   0 0 0
98. Seleznev, V. URS 0   0 0 0
99. Vaisman, Alexander URS 0   0 0 0
100. Zagorovsky, Vladimir URS 0   0 0 0
101. Razvalaev, N. URS 0   0 0 0
102. Terpugov, Evgeny URS 0   0 0 0
103. Bykov, Valery URS 0   0 0 0
104. Levit, Roman URS 0   0 0 0
105. Tsereteli, Archil URS 0   0 0 0
106. Cherskikh, K. URS 0   0 0 0
107. Voronov, Vladimir URS 0   0 0 0
108. Karner, Hillar URS 0   0 0 0
109. Smetanin, Anatoly URS 0   0 0 0
110. Sazonov, V. URS 0   0 0 0
111. Oim, Tonu URS 0   0 0 0
112. Luik, Helmuth URS 0   0 0 0
113. Seoev, Robert URS 0   0 0 0
114. Valiev, Neron URS 0   0 0 0
115. Barstatis, Reinhardas URS 0   0 0 0
116. Lukin, Andrei URS 0   0 0 0
117. Noskov, Anatoly URS 0   0 0 0
118. Anokhin, Anatoly URS 0   0 0 0
119. Vakulenko, V. URS 0   0 0 0
120. Etruk, Rein URS 0   0 0 0
121. Evelnin, I. URS 0   0 0 0
122. Karasev, Vladimir URS 0   0 0 0
123. Sorokin, Valentin URS 0   0 0 0
124. Amakov, Ya. URS 0   0 0 0
125. Gureev, V. URS 0   0 0 0
126. Varzhepetian, M. URS 0   0 0 0
127. Zhidkov, Valery URS 0   0 0 0
128. Simagin, Vladimir URS 0   0 0 0
129. Moiseev, Oleg URS 0   0 0 0
130. Kopylov, Igor URS 0   0 0 0

Round by round results


1st round
Polugaevsky, Lev URS BYE  
Tal, Mikhail URS BYE  
Vasiukov, Evgeny URS BYE  
Taimanov, Mark URS BYE  
Platonov, Igor URS BYE  
Sakharov, Yury URS BYE  
Antoshin, Vladimir URS BYE  
Zhuravlev, Valery URS BYE  
Bagirov, Vladimir URS BYE  
Furman, Semen URS BYE  
Kholmov, Ratmir URS BYE  
Zheliandinov, Viktor URS BYE  
Zaitsev, Alexander URS BYE  
Izvozchikov, Alexander URS BYE  
Steinberg, Mikhail URS BYE  
Osnos, Viacheslav URS BYE  
Tukmakov, Vladimir URS BYE  
Chistiakov, Alexander URS BYE  
Bukhman, Eduard URS BYE  
Alburt, Lev URS BYE  
Savon, Vladimir URS BYE  
Siniavsky, Alexander URS BYE  
Lein, Anatoly URS BYE  
Donchenko, Oleg URS BYE  
Mnatsakanian, Eduard URS BYE  
Volovich, Anatoly URS BYE  
Lutikov, Anatoly URS BYE  
Krasnov, Sergei URS BYE  
Tseshkovsky, Vitaly URS BYE  
Gurgenidze, Bukhuti URS BYE  
Levin, Naum URS BYE  
Pavlenko, Oleg URS BYE  
Shilov, Yury URS BYE  
Tarasov, Vitaly URS BYE  
Sosonko, Gennady URS BYE  
Tseitlin, Mark URS BYE  
Cherepkov, Alexander URS BYE  
Nezhmetdinov, Rashid URS BYE  
Ubilava, Elizbar URS BYE  
Kuzmin, Gennady URS BYE  
Arseniev, Vladimir URS BYE  
Dydyshko, Viacheslav URS BYE  
Zhukhovitsky, Samuel URS BYE  
Borisenko, Georgy URS BYE  
Nikolaevsky, Yury URS BYE  
Doroshkievich, Vladimir URS BYE  
Mikenas, Vladas URS BYE  
Gudim, L. URS BYE  
Klovan, Janis URS BYE  
Murei, Yakov URS BYE  
Privorotsky, Oleg URS BYE  
Mikliaev, Ilya URS BYE  
Nei, Iivo URS BYE  
Kimmelfeld, Rudolf URS BYE  
Chernikov, Oleg URS BYE  
Sveshnikov, Evgeny URS BYE  
Gusev, Yury URS BYE  
Butnorius, Algimantas URS BYE  
Nikitin, Yury URS BYE  
Slutsky, Leonid URS BYE  
Zakharian, Vanik URS BYE  
Pelts, Roman URS BYE  
Popov, Nikolai URS BYE  
Zaitsev, Igor URS BYE  
Dvoretsky, Mark URS BYE  
Zurakhov, Vladlen URS BYE  
Vaganian, Rafael URS BYE  
Beradze, Dzhemal URS BYE  
Slepoi, Iosif URS BYE  
Shmit, Anatoly URS BYE  
Zilberstein, Valery URS BYE  
Belov, Igor URS BYE  
Kagan, Iosif URS BYE  
Korensky, Valery URS BYE  
Rumiantsev, Boris URS BYE  
Sorokin, Boris URS BYE  
Chepukaitis, Genrikh URS BYE  
Shamis-Pavlov, Alexander URS BYE  
Shereshevsky, Mikhail URS BYE  
Bykov, Vladimir URS BYE  
Kremenetsky, Anatoly URS BYE  
Tuzovsky, Alexander URS BYE  
Alterman, Vladimir URS BYE  
Voloshin, Vladimir URS BYE  
Kalinkin, Boris URS BYE  
Kozlov, Vladimir URS BYE  
Muchnik, Khanan URS BYE  
Sakovich, Igor URS BYE  
Gik, Evgeny URS BYE  
Karkmazov, E. URS BYE  
Belokurov, E. URS BYE  
Gulko, Boris URS BYE  
Kalinsky, Igor URS BYE  
Kirilov, Valentin URS BYE  
Kots, Yury URS BYE  
Muratov, Vladimir URS BYE  
Polikarpov, Arkady URS BYE  
Seleznev, V. URS BYE  
Vaisman, Alexander URS BYE  
Zagorovsky, Vladimir URS BYE  
Razvalaev, N. URS BYE  
Terpugov, Evgeny URS BYE  
Bykov, Valery URS BYE  
Levit, Roman URS BYE  
Tsereteli, Archil URS BYE  
Cherskikh, K. URS BYE  
Voronov, Vladimir URS BYE  
Karner, Hillar URS BYE  
Smetanin, Anatoly URS BYE  
Sazonov, V. URS BYE  
Oim, Tonu URS BYE  
Luik, Helmuth URS BYE  
Seoev, Robert URS BYE  
Valiev, Neron URS BYE  
Barstatis, Reinhardas URS BYE  
Lukin, Andrei URS BYE  
Noskov, Anatoly URS BYE  
Anokhin, Anatoly URS BYE  
Vakulenko, V. URS BYE  
Etruk, Rein URS BYE  
Evelnin, I. URS BYE  
Karasev, Vladimir URS BYE  
Sorokin, Valentin URS BYE  
Amakov, Ya. URS BYE  
Gureev, V. URS BYE  
Varzhepetian, M. URS BYE  
Zhidkov, Valery URS BYE  
Simagin, Vladimir URS BYE  
Moiseev, Oleg URS BYE  
Kopylov, Igor URS BYE  
1.-130. Polugaevsky, Tal, Vasiukov, Taimanov, Platonov, Sakharov, Antoshin, Zhuravlev, Bagirov, Furman, Kholmov, Zheliandinov, A.Zaitsev, Izvozchikov, Steinberg, Osnos, Tukmakov, Chistiakov, Bukhman, Alburt, Savon, Siniavsky, Lein, Donchenko, Mnatsakanian, Volovich, Lutikov, Krasnov, Tseshkovsky, Gurgenidze, Levin, Pavlenko, Shilov, Tarasov, Sosonko, Tseitlin, Cherepkov, Nezhmetdinov, Ubilava, Kuzmin, Arseniev, Dydyshko, Zhukhovitsky, Borisenko, Nikolaevsky, Doroshkievich, Mikenas, Gudim, Klovan, Murei, Privorotsky, Mikliaev, Nei, Kimmelfeld, Chernikov, Sveshnikov, Gusev, Butnorius, Nikitin, Slutsky, Zakharian, Pelts, Popov, I.Zaitsev, Dvoretsky, Zurakhov, Vaganian, Beradze, Slepoi, Shmit, Zilberstein, Belov, Kagan, Korensky, Rumiantsev, B.Sorokin, Chepukaitis, Shamis-Pavlov, Shereshevsky, Vl.Bykov, Kremenetsky, Tuzovsky, Alterman, Voloshin, Kalinkin, Kozlov, Muchnik, Sakovich, Gik, Karkmazov, Belokurov, Gulko, Kalinsky, Kirilov, Kots, Muratov, Polikarpov, Seleznev, Vaisman, Zagorovsky, Razvalaev, Terpugov, Va.Bykov, Levit, Tsereteli, Cherskikh, Voronov, Karner, Smetanin, Sazonov, Oim, Luik, Seoev, Valiev, Barstatis, Lukin, Noskov, Anokhin, Vakulenko, Etruk, Evelnin, Karasev, V.Sorokin, Amakov, Gureev, Varzhepetian, Zhidkov, Simagin, Moiseev, Kopylov — 0;
2nd round
Polugaevsky, Lev URS BYE  
Tal, Mikhail URS BYE  
Vasiukov, Evgeny URS BYE  
Taimanov, Mark URS BYE  
Platonov, Igor URS BYE  
Sakharov, Yury URS BYE  
Antoshin, Vladimir URS BYE  
Zhuravlev, Valery URS BYE  
Bagirov, Vladimir URS BYE  
Furman, Semen URS BYE  
Kholmov, Ratmir URS BYE  
Zheliandinov, Viktor URS BYE  
Zaitsev, Alexander URS BYE  
Izvozchikov, Alexander URS BYE  
Steinberg, Mikhail URS BYE  
Osnos, Viacheslav URS BYE  
Tukmakov, Vladimir URS BYE  
Chistiakov, Alexander URS BYE  
Bukhman, Eduard URS BYE  
Alburt, Lev URS BYE  
Savon, Vladimir URS BYE  
Siniavsky, Alexander URS BYE  
Lein, Anatoly URS BYE  
Donchenko, Oleg URS BYE  
Mnatsakanian, Eduard URS BYE  
Volovich, Anatoly URS BYE  
Lutikov, Anatoly URS BYE  
Krasnov, Sergei URS BYE  
Tseshkovsky, Vitaly URS BYE  
Gurgenidze, Bukhuti URS BYE  
Levin, Naum URS BYE  
Pavlenko, Oleg URS BYE  
Shilov, Yury URS BYE  
Tarasov, Vitaly URS BYE  
Sosonko, Gennady URS BYE  
Tseitlin, Mark URS BYE  
Cherepkov, Alexander URS BYE  
Nezhmetdinov, Rashid URS BYE  
Ubilava, Elizbar URS BYE  
Kuzmin, Gennady URS BYE  
Arseniev, Vladimir URS BYE  
Dydyshko, Viacheslav URS BYE  
Zhukhovitsky, Samuel URS BYE  
Borisenko, Georgy URS BYE  
Nikolaevsky, Yury URS BYE  
Doroshkievich, Vladimir URS BYE  
Mikenas, Vladas URS BYE  
Gudim, L. URS BYE  
Klovan, Janis URS BYE  
Murei, Yakov URS BYE  
Privorotsky, Oleg URS BYE  
Mikliaev, Ilya URS BYE  
Nei, Iivo URS BYE  
Kimmelfeld, Rudolf URS BYE  
Chernikov, Oleg URS BYE  
Sveshnikov, Evgeny URS BYE  
Gusev, Yury URS BYE  
Butnorius, Algimantas URS BYE  
Nikitin, Yury URS BYE  
Slutsky, Leonid URS BYE  
Zakharian, Vanik URS BYE  
Pelts, Roman URS BYE  
Popov, Nikolai URS BYE  
Zaitsev, Igor URS BYE  
Dvoretsky, Mark URS BYE  
Zurakhov, Vladlen URS BYE  
Vaganian, Rafael URS BYE  
Beradze, Dzhemal URS BYE  
Slepoi, Iosif URS BYE  
Shmit, Anatoly URS BYE  
Zilberstein, Valery URS BYE  
Belov, Igor URS BYE  
Kagan, Iosif URS BYE  
Korensky, Valery URS BYE  
Rumiantsev, Boris URS BYE  
Sorokin, Boris URS BYE  
Chepukaitis, Genrikh URS BYE  
Shamis-Pavlov, Alexander URS BYE  
Shereshevsky, Mikhail URS BYE  
Bykov, Vladimir URS BYE  
Kremenetsky, Anatoly URS BYE  
Tuzovsky, Alexander URS BYE  
Alterman, Vladimir URS BYE  
Voloshin, Vladimir URS BYE  
Kalinkin, Boris URS BYE  
Kozlov, Vladimir URS BYE  
Muchnik, Khanan URS BYE  
Sakovich, Igor URS BYE  
Gik, Evgeny URS BYE  
Karkmazov, E. URS BYE  
Belokurov, E. URS BYE  
Gulko, Boris URS BYE  
Kalinsky, Igor URS BYE  
Kirilov, Valentin URS BYE  
Kots, Yury URS BYE  
Muratov, Vladimir URS BYE  
Polikarpov, Arkady URS BYE  
Seleznev, V. URS BYE  
Vaisman, Alexander URS BYE  
Zagorovsky, Vladimir URS BYE  
Razvalaev, N. URS BYE  
Terpugov, Evgeny URS BYE  
Bykov, Valery URS BYE  
Levit, Roman URS BYE  
Tsereteli, Archil URS BYE  
Cherskikh, K. URS BYE  
Voronov, Vladimir URS BYE  
Karner, Hillar URS BYE  
Smetanin, Anatoly URS BYE  
Sazonov, V. URS BYE  
Oim, Tonu URS BYE  
Luik, Helmuth URS BYE  
Seoev, Robert URS BYE  
Valiev, Neron URS BYE  
Barstatis, Reinhardas URS BYE  
Lukin, Andrei URS BYE  
Noskov, Anatoly URS BYE  
Anokhin, Anatoly URS BYE  
Vakulenko, V. URS BYE  
Etruk, Rein URS BYE  
Evelnin, I. URS BYE  
Karasev, Vladimir URS BYE  
Sorokin, Valentin URS BYE  
Amakov, Ya. URS BYE  
Gureev, V. URS BYE  
Varzhepetian, M. URS BYE  
Zhidkov, Valery URS BYE  
Simagin, Vladimir URS BYE  
Moiseev, Oleg URS BYE  
Kopylov, Igor URS BYE  
1.-130. Polugaevsky, Tal, Vasiukov, Taimanov, Platonov, Sakharov, Antoshin, Zhuravlev, Bagirov, Furman, Kholmov, Zheliandinov, A.Zaitsev, Izvozchikov, Steinberg, Osnos, Tukmakov, Chistiakov, Bukhman, Alburt, Savon, Siniavsky, Lein, Donchenko, Mnatsakanian, Volovich, Lutikov, Krasnov, Tseshkovsky, Gurgenidze, Levin, Pavlenko, Shilov, Tarasov, Sosonko, Tseitlin, Cherepkov, Nezhmetdinov, Ubilava, Kuzmin, Arseniev, Dydyshko, Zhukhovitsky, Borisenko, Nikolaevsky, Doroshkievich, Mikenas, Gudim, Klovan, Murei, Privorotsky, Mikliaev, Nei, Kimmelfeld, Chernikov, Sveshnikov, Gusev, Butnorius, Nikitin, Slutsky, Zakharian, Pelts, Popov, I.Zaitsev, Dvoretsky, Zurakhov, Vaganian, Beradze, Slepoi, Shmit, Zilberstein, Belov, Kagan, Korensky, Rumiantsev, B.Sorokin, Chepukaitis, Shamis-Pavlov, Shereshevsky, Vl.Bykov, Kremenetsky, Tuzovsky, Alterman, Voloshin, Kalinkin, Kozlov, Muchnik, Sakovich, Gik, Karkmazov, Belokurov, Gulko, Kalinsky, Kirilov, Kots, Muratov, Polikarpov, Seleznev, Vaisman, Zagorovsky, Razvalaev, Terpugov, Va.Bykov, Levit, Tsereteli, Cherskikh, Voronov, Karner, Smetanin, Sazonov, Oim, Luik, Seoev, Valiev, Barstatis, Lukin, Noskov, Anokhin, Vakulenko, Etruk, Evelnin, Karasev, V.Sorokin, Amakov, Gureev, Varzhepetian, Zhidkov, Simagin, Moiseev, Kopylov — 0;
3rd round
Polugaevsky, Lev URS BYE  
Tal, Mikhail URS BYE  
Vasiukov, Evgeny URS BYE  
Taimanov, Mark URS BYE  
Platonov, Igor URS BYE  
Sakharov, Yury URS BYE  
Antoshin, Vladimir URS BYE  
Zhuravlev, Valery URS BYE  
Bagirov, Vladimir URS BYE  
Furman, Semen URS BYE  
Kholmov, Ratmir URS BYE  
Zheliandinov, Viktor URS BYE  
Zaitsev, Alexander URS BYE  
Izvozchikov, Alexander URS BYE  
Steinberg, Mikhail URS BYE  
Osnos, Viacheslav URS BYE  
Tukmakov, Vladimir URS BYE  
Chistiakov, Alexander URS BYE  
Bukhman, Eduard URS BYE  
Alburt, Lev URS BYE  
Savon, Vladimir URS BYE  
Siniavsky, Alexander URS BYE  
Lein, Anatoly URS BYE  
Donchenko, Oleg URS BYE  
Mnatsakanian, Eduard URS BYE  
Volovich, Anatoly URS BYE  
Lutikov, Anatoly URS BYE  
Krasnov, Sergei URS BYE  
Tseshkovsky, Vitaly URS BYE  
Gurgenidze, Bukhuti URS BYE  
Levin, Naum URS BYE  
Pavlenko, Oleg URS BYE  
Shilov, Yury URS BYE  
Tarasov, Vitaly URS BYE  
Sosonko, Gennady URS BYE  
Tseitlin, Mark URS BYE  
Cherepkov, Alexander URS BYE  
Nezhmetdinov, Rashid URS BYE  
Ubilava, Elizbar URS BYE  
Kuzmin, Gennady URS BYE  
Arseniev, Vladimir URS BYE  
Dydyshko, Viacheslav URS BYE  
Zhukhovitsky, Samuel URS BYE  
Borisenko, Georgy URS BYE  
Nikolaevsky, Yury URS BYE  
Doroshkievich, Vladimir URS BYE  
Mikenas, Vladas URS BYE  
Gudim, L. URS BYE  
Klovan, Janis URS BYE  
Murei, Yakov URS BYE  
Privorotsky, Oleg URS BYE  
Mikliaev, Ilya URS BYE  
Nei, Iivo URS BYE  
Kimmelfeld, Rudolf URS BYE  
Chernikov, Oleg URS BYE  
Sveshnikov, Evgeny URS BYE  
Gusev, Yury URS BYE  
Butnorius, Algimantas URS BYE  
Nikitin, Yury URS BYE  
Slutsky, Leonid URS BYE  
Zakharian, Vanik URS BYE  
Pelts, Roman URS BYE  
Popov, Nikolai URS BYE  
Zaitsev, Igor URS BYE  
Dvoretsky, Mark URS BYE  
Zurakhov, Vladlen URS BYE  
Vaganian, Rafael URS BYE  
Beradze, Dzhemal URS BYE  
Slepoi, Iosif URS BYE  
Shmit, Anatoly URS BYE  
Zilberstein, Valery URS BYE  
Belov, Igor URS BYE  
Kagan, Iosif URS BYE  
Korensky, Valery URS BYE  
Rumiantsev, Boris URS BYE  
Sorokin, Boris URS BYE  
Chepukaitis, Genrikh URS BYE  
Shamis-Pavlov, Alexander URS BYE  
Shereshevsky, Mikhail URS BYE  
Bykov, Vladimir URS BYE  
Kremenetsky, Anatoly URS BYE  
Tuzovsky, Alexander URS BYE  
Alterman, Vladimir URS BYE  
Voloshin, Vladimir URS BYE  
Kalinkin, Boris URS BYE  
Kozlov, Vladimir URS BYE  
Muchnik, Khanan URS BYE  
Sakovich, Igor URS BYE  
Gik, Evgeny URS BYE  
Karkmazov, E. URS BYE  
Belokurov, E. URS BYE  
Gulko, Boris URS BYE  
Kalinsky, Igor URS BYE  
Kirilov, Valentin URS BYE  
Kots, Yury URS BYE  
Muratov, Vladimir URS BYE  
Polikarpov, Arkady URS BYE  
Seleznev, V. URS BYE  
Vaisman, Alexander URS BYE  
Zagorovsky, Vladimir URS BYE  
Razvalaev, N. URS BYE  
Terpugov, Evgeny URS BYE  
Bykov, Valery URS BYE  
Levit, Roman URS BYE  
Tsereteli, Archil URS BYE  
Cherskikh, K. URS BYE  
Voronov, Vladimir URS BYE  
Karner, Hillar URS BYE  
Smetanin, Anatoly URS BYE  
Sazonov, V. URS BYE  
Oim, Tonu URS BYE  
Luik, Helmuth URS BYE  
Seoev, Robert URS BYE  
Valiev, Neron URS BYE  
Barstatis, Reinhardas URS BYE  
Lukin, Andrei URS BYE  
Noskov, Anatoly URS BYE  
Anokhin, Anatoly URS BYE  
Vakulenko, V. URS BYE  
Etruk, Rein URS BYE  
Evelnin, I. URS BYE  
Karasev, Vladimir URS BYE  
Sorokin, Valentin URS BYE  
Amakov, Ya. URS BYE  
Gureev, V. URS BYE  
Varzhepetian, M. URS BYE  
Zhidkov, Valery URS BYE  
Simagin, Vladimir URS BYE  
Moiseev, Oleg URS BYE  
Kopylov, Igor URS BYE  
1.-130. Polugaevsky, Tal, Vasiukov, Taimanov, Platonov, Sakharov, Antoshin, Zhuravlev, Bagirov, Furman, Kholmov, Zheliandinov, A.Zaitsev, Izvozchikov, Steinberg, Osnos, Tukmakov, Chistiakov, Bukhman, Alburt, Savon, Siniavsky, Lein, Donchenko, Mnatsakanian, Volovich, Lutikov, Krasnov, Tseshkovsky, Gurgenidze, Levin, Pavlenko, Shilov, Tarasov, Sosonko, Tseitlin, Cherepkov, Nezhmetdinov, Ubilava, Kuzmin, Arseniev, Dydyshko, Zhukhovitsky, Borisenko, Nikolaevsky, Doroshkievich, Mikenas, Gudim, Klovan, Murei, Privorotsky, Mikliaev, Nei, Kimmelfeld, Chernikov, Sveshnikov, Gusev, Butnorius, Nikitin, Slutsky, Zakharian, Pelts, Popov, I.Zaitsev, Dvoretsky, Zurakhov, Vaganian, Beradze, Slepoi, Shmit, Zilberstein, Belov, Kagan, Korensky, Rumiantsev, B.Sorokin, Chepukaitis, Shamis-Pavlov, Shereshevsky, Vl.Bykov, Kremenetsky, Tuzovsky, Alterman, Voloshin, Kalinkin, Kozlov, Muchnik, Sakovich, Gik, Karkmazov, Belokurov, Gulko, Kalinsky, Kirilov, Kots, Muratov, Polikarpov, Seleznev, Vaisman, Zagorovsky, Razvalaev, Terpugov, Va.Bykov, Levit, Tsereteli, Cherskikh, Voronov, Karner, Smetanin, Sazonov, Oim, Luik, Seoev, Valiev, Barstatis, Lukin, Noskov, Anokhin, Vakulenko, Etruk, Evelnin, Karasev, V.Sorokin, Amakov, Gureev, Varzhepetian, Zhidkov, Simagin, Moiseev, Kopylov — 0;
4th round
Polugaevsky, Lev URS BYE  
Tal, Mikhail URS BYE  
Vasiukov, Evgeny URS BYE  
Taimanov, Mark URS BYE  
Platonov, Igor URS BYE  
Sakharov, Yury URS BYE  
Antoshin, Vladimir URS BYE  
Zhuravlev, Valery URS BYE  
Bagirov, Vladimir URS BYE  
Furman, Semen URS BYE  
Kholmov, Ratmir URS BYE  
Zheliandinov, Viktor URS BYE  
Zaitsev, Alexander URS BYE  
Izvozchikov, Alexander URS BYE  
Steinberg, Mikhail URS BYE  
Osnos, Viacheslav URS BYE  
Tukmakov, Vladimir URS BYE  
Chistiakov, Alexander URS BYE  
Bukhman, Eduard URS BYE  
Alburt, Lev URS BYE  
Savon, Vladimir URS BYE  
Siniavsky, Alexander URS BYE  
Lein, Anatoly URS BYE  
Donchenko, Oleg URS BYE  
Mnatsakanian, Eduard URS BYE  
Volovich, Anatoly URS BYE  
Lutikov, Anatoly URS BYE  
Krasnov, Sergei URS BYE  
Tseshkovsky, Vitaly URS BYE  
Gurgenidze, Bukhuti URS BYE  
Levin, Naum URS BYE  
Pavlenko, Oleg URS BYE  
Shilov, Yury URS BYE  
Tarasov, Vitaly URS BYE  
Sosonko, Gennady URS BYE  
Tseitlin, Mark URS BYE  
Cherepkov, Alexander URS BYE  
Nezhmetdinov, Rashid URS BYE  
Ubilava, Elizbar URS BYE  
Kuzmin, Gennady URS BYE  
Arseniev, Vladimir URS BYE  
Dydyshko, Viacheslav URS BYE  
Zhukhovitsky, Samuel URS BYE  
Borisenko, Georgy URS BYE  
Nikolaevsky, Yury URS BYE  
Doroshkievich, Vladimir URS BYE  
Mikenas, Vladas URS BYE  
Gudim, L. URS BYE  
Klovan, Janis URS BYE  
Murei, Yakov URS BYE  
Privorotsky, Oleg URS BYE  
Mikliaev, Ilya URS BYE  
Nei, Iivo URS BYE  
Kimmelfeld, Rudolf URS BYE  
Chernikov, Oleg URS BYE  
Sveshnikov, Evgeny URS BYE  
Gusev, Yury URS BYE  
Butnorius, Algimantas URS BYE  
Nikitin, Yury URS BYE  
Slutsky, Leonid URS BYE  
Zakharian, Vanik URS BYE  
Pelts, Roman URS BYE  
Popov, Nikolai URS BYE  
Zaitsev, Igor URS BYE  
Dvoretsky, Mark URS BYE  
Zurakhov, Vladlen URS BYE  
Vaganian, Rafael URS BYE  
Beradze, Dzhemal URS BYE  
Slepoi, Iosif URS BYE  
Shmit, Anatoly URS BYE  
Zilberstein, Valery URS BYE  
Belov, Igor URS BYE  
Kagan, Iosif URS BYE  
Korensky, Valery URS BYE  
Rumiantsev, Boris URS BYE  
Sorokin, Boris URS BYE  
Chepukaitis, Genrikh URS BYE  
Shamis-Pavlov, Alexander URS BYE  
Shereshevsky, Mikhail URS BYE  
Bykov, Vladimir URS BYE  
Kremenetsky, Anatoly URS BYE  
Tuzovsky, Alexander URS BYE  
Alterman, Vladimir URS BYE  
Voloshin, Vladimir URS BYE  
Kalinkin, Boris URS BYE  
Kozlov, Vladimir URS BYE  
Muchnik, Khanan URS BYE  
Sakovich, Igor URS BYE  
Gik, Evgeny URS BYE  
Karkmazov, E. URS BYE  
Belokurov, E. URS BYE  
Gulko, Boris URS BYE  
Kalinsky, Igor URS BYE  
Kirilov, Valentin URS BYE  
Kots, Yury URS BYE  
Muratov, Vladimir URS BYE  
Polikarpov, Arkady URS BYE  
Seleznev, V. URS BYE  
Vaisman, Alexander URS BYE  
Zagorovsky, Vladimir URS BYE  
Razvalaev, N. URS BYE  
Terpugov, Evgeny URS BYE  
Bykov, Valery URS BYE  
Levit, Roman URS BYE  
Tsereteli, Archil URS BYE  
Cherskikh, K. URS BYE  
Voronov, Vladimir URS BYE  
Karner, Hillar URS BYE  
Smetanin, Anatoly URS BYE  
Sazonov, V. URS BYE  
Oim, Tonu URS BYE  
Luik, Helmuth URS BYE  
Seoev, Robert URS BYE  
Valiev, Neron URS BYE  
Barstatis, Reinhardas URS BYE  
Lukin, Andrei URS BYE  
Noskov, Anatoly URS BYE  
Anokhin, Anatoly URS BYE  
Vakulenko, V. URS BYE  
Etruk, Rein URS BYE  
Evelnin, I. URS BYE  
Karasev, Vladimir URS BYE  
Sorokin, Valentin URS BYE  
Amakov, Ya. URS BYE  
Gureev, V. URS BYE  
Varzhepetian, M. URS BYE  
Zhidkov, Valery URS BYE  
Simagin, Vladimir URS BYE  
Moiseev, Oleg URS BYE  
Kopylov, Igor URS BYE  
1.-130. Polugaevsky, Tal, Vasiukov, Taimanov, Platonov, Sakharov, Antoshin, Zhuravlev, Bagirov, Furman, Kholmov, Zheliandinov, A.Zaitsev, Izvozchikov, Steinberg, Osnos, Tukmakov, Chistiakov, Bukhman, Alburt, Savon, Siniavsky, Lein, Donchenko, Mnatsakanian, Volovich, Lutikov, Krasnov, Tseshkovsky, Gurgenidze, Levin, Pavlenko, Shilov, Tarasov, Sosonko, Tseitlin, Cherepkov, Nezhmetdinov, Ubilava, Kuzmin, Arseniev, Dydyshko, Zhukhovitsky, Borisenko, Nikolaevsky, Doroshkievich, Mikenas, Gudim, Klovan, Murei, Privorotsky, Mikliaev, Nei, Kimmelfeld, Chernikov, Sveshnikov, Gusev, Butnorius, Nikitin, Slutsky, Zakharian, Pelts, Popov, I.Zaitsev, Dvoretsky, Zurakhov, Vaganian, Beradze, Slepoi, Shmit, Zilberstein, Belov, Kagan, Korensky, Rumiantsev, B.Sorokin, Chepukaitis, Shamis-Pavlov, Shereshevsky, Vl.Bykov, Kremenetsky, Tuzovsky, Alterman, Voloshin, Kalinkin, Kozlov, Muchnik, Sakovich, Gik, Karkmazov, Belokurov, Gulko, Kalinsky, Kirilov, Kots, Muratov, Polikarpov, Seleznev, Vaisman, Zagorovsky, Razvalaev, Terpugov, Va.Bykov, Levit, Tsereteli, Cherskikh, Voronov, Karner, Smetanin, Sazonov, Oim, Luik, Seoev, Valiev, Barstatis, Lukin, Noskov, Anokhin, Vakulenko, Etruk, Evelnin, Karasev, V.Sorokin, Amakov, Gureev, Varzhepetian, Zhidkov, Simagin, Moiseev, Kopylov — 0;
5th round
Polugaevsky, Lev URS BYE  
Tal, Mikhail URS BYE  
Vasiukov, Evgeny URS BYE  
Taimanov, Mark URS BYE  
Platonov, Igor URS BYE  
Sakharov, Yury URS BYE  
Antoshin, Vladimir URS BYE  
Zhuravlev, Valery URS BYE  
Bagirov, Vladimir URS BYE  
Furman, Semen URS BYE  
Kholmov, Ratmir URS BYE  
Zheliandinov, Viktor URS BYE  
Zaitsev, Alexander URS BYE  
Izvozchikov, Alexander URS BYE  
Steinberg, Mikhail URS BYE  
Osnos, Viacheslav URS BYE  
Tukmakov, Vladimir URS BYE  
Chistiakov, Alexander URS BYE  
Bukhman, Eduard URS BYE  
Alburt, Lev URS BYE  
Savon, Vladimir URS BYE  
Siniavsky, Alexander URS BYE  
Lein, Anatoly URS BYE  
Donchenko, Oleg URS BYE  
Mnatsakanian, Eduard URS BYE  
Volovich, Anatoly URS BYE  
Lutikov, Anatoly URS BYE  
Krasnov, Sergei URS BYE  
Tseshkovsky, Vitaly URS BYE  
Gurgenidze, Bukhuti URS BYE  
Levin, Naum URS BYE  
Pavlenko, Oleg URS BYE  
Shilov, Yury URS BYE  
Tarasov, Vitaly URS BYE  
Sosonko, Gennady URS BYE  
Tseitlin, Mark URS BYE  
Cherepkov, Alexander URS BYE  
Nezhmetdinov, Rashid URS BYE  
Ubilava, Elizbar URS BYE  
Kuzmin, Gennady URS BYE  
Arseniev, Vladimir URS BYE  
Dydyshko, Viacheslav URS BYE  
Zhukhovitsky, Samuel URS BYE  
Borisenko, Georgy URS BYE  
Nikolaevsky, Yury URS BYE  
Doroshkievich, Vladimir URS BYE  
Mikenas, Vladas URS BYE  
Gudim, L. URS BYE  
Klovan, Janis URS BYE  
Murei, Yakov URS BYE  
Privorotsky, Oleg URS BYE  
Mikliaev, Ilya URS BYE  
Nei, Iivo URS BYE  
Kimmelfeld, Rudolf URS BYE  
Chernikov, Oleg URS BYE  
Sveshnikov, Evgeny URS BYE  
Gusev, Yury URS BYE  
Butnorius, Algimantas URS BYE  
Nikitin, Yury URS BYE  
Slutsky, Leonid URS BYE  
Zakharian, Vanik URS BYE  
Pelts, Roman URS BYE  
Popov, Nikolai URS BYE  
Zaitsev, Igor URS BYE  
Dvoretsky, Mark URS BYE  
Zurakhov, Vladlen URS BYE  
Vaganian, Rafael URS BYE  
Beradze, Dzhemal URS BYE  
Slepoi, Iosif URS BYE  
Shmit, Anatoly URS BYE  
Zilberstein, Valery URS BYE  
Belov, Igor URS BYE  
Kagan, Iosif URS BYE  
Korensky, Valery URS BYE  
Rumiantsev, Boris URS BYE  
Sorokin, Boris URS BYE  
Chepukaitis, Genrikh URS BYE  
Shamis-Pavlov, Alexander URS BYE  
Shereshevsky, Mikhail URS BYE  
Bykov, Vladimir URS BYE  
Kremenetsky, Anatoly URS BYE  
Tuzovsky, Alexander URS BYE  
Alterman, Vladimir URS BYE  
Voloshin, Vladimir URS BYE  
Kalinkin, Boris URS BYE  
Kozlov, Vladimir URS BYE  
Muchnik, Khanan URS BYE  
Sakovich, Igor URS BYE  
Gik, Evgeny URS BYE  
Karkmazov, E. URS BYE  
Belokurov, E. URS BYE  
Gulko, Boris URS BYE  
Kalinsky, Igor URS BYE  
Kirilov, Valentin URS BYE  
Kots, Yury URS BYE  
Muratov, Vladimir URS BYE  
Polikarpov, Arkady URS BYE  
Seleznev, V. URS BYE  
Vaisman, Alexander URS BYE  
Zagorovsky, Vladimir URS BYE  
Razvalaev, N. URS BYE  
Terpugov, Evgeny URS BYE  
Bykov, Valery URS BYE  
Levit, Roman URS BYE  
Tsereteli, Archil URS BYE  
Cherskikh, K. URS BYE  
Voronov, Vladimir URS BYE  
Karner, Hillar URS BYE  
Smetanin, Anatoly URS BYE  
Sazonov, V. URS BYE  
Oim, Tonu URS BYE  
Luik, Helmuth URS BYE  
Seoev, Robert URS BYE  
Valiev, Neron URS BYE  
Barstatis, Reinhardas URS BYE  
Lukin, Andrei URS BYE  
Noskov, Anatoly URS BYE  
Anokhin, Anatoly URS BYE  
Vakulenko, V. URS BYE  
Etruk, Rein URS BYE  
Evelnin, I. URS BYE  
Karasev, Vladimir URS BYE  
Sorokin, Valentin URS BYE  
Amakov, Ya. URS BYE  
Gureev, V. URS BYE  
Varzhepetian, M. URS BYE  
Zhidkov, Valery URS BYE  
Moiseev, Oleg URS BYE  
Kopylov, Igor URS BYE  
1.-130. Polugaevsky, Tal, Vasiukov, Taimanov, Platonov, Sakharov, Antoshin, Zhuravlev, Bagirov, Furman, Kholmov, Zheliandinov, A.Zaitsev, Izvozchikov, Steinberg, Osnos, Tukmakov, Chistiakov, Bukhman, Alburt, Savon, Siniavsky, Lein, Donchenko, Mnatsakanian, Volovich, Lutikov, Krasnov, Tseshkovsky, Gurgenidze, Levin, Pavlenko, Shilov, Tarasov, Sosonko, Tseitlin, Cherepkov, Nezhmetdinov, Ubilava, Kuzmin, Arseniev, Dydyshko, Zhukhovitsky, Borisenko, Nikolaevsky, Doroshkievich, Mikenas, Gudim, Klovan, Murei, Privorotsky, Mikliaev, Nei, Kimmelfeld, Chernikov, Sveshnikov, Gusev, Butnorius, Nikitin, Slutsky, Zakharian, Pelts, Popov, I.Zaitsev, Dvoretsky, Zurakhov, Vaganian, Beradze, Slepoi, Shmit, Zilberstein, Belov, Kagan, Korensky, Rumiantsev, B.Sorokin, Chepukaitis, Shamis-Pavlov, Shereshevsky, Vl.Bykov, Kremenetsky, Tuzovsky, Alterman, Voloshin, Kalinkin, Kozlov, Muchnik, Sakovich, Gik, Karkmazov, Belokurov, Gulko, Kalinsky, Kirilov, Kots, Muratov, Polikarpov, Seleznev, Vaisman, Zagorovsky, Razvalaev, Terpugov, Va.Bykov, Levit, Tsereteli, Cherskikh, Voronov, Karner, Smetanin, Sazonov, Oim, Luik, Seoev, Valiev, Barstatis, Lukin, Noskov, Anokhin, Vakulenko, Etruk, Evelnin, Karasev, V.Sorokin, Amakov, Gureev, Varzhepetian, Zhidkov, Simagin, Moiseev, Kopylov — 0;
6th round
Polugaevsky, Lev URS BYE  
Tal, Mikhail URS BYE  
Vasiukov, Evgeny URS BYE  
Taimanov, Mark URS BYE  
Platonov, Igor URS BYE  
Sakharov, Yury URS BYE  
Antoshin, Vladimir URS BYE  
Zhuravlev, Valery URS BYE  
Bagirov, Vladimir URS BYE  
Furman, Semen URS BYE  
Kholmov, Ratmir URS BYE  
Zheliandinov, Viktor URS BYE  
Zaitsev, Alexander URS BYE  
Izvozchikov, Alexander URS BYE  
Steinberg, Mikhail URS BYE  
Osnos, Viacheslav URS BYE  
Tukmakov, Vladimir URS BYE  
Chistiakov, Alexander URS BYE  
Bukhman, Eduard URS BYE  
Alburt, Lev URS BYE  
Savon, Vladimir URS BYE  
Siniavsky, Alexander URS BYE  
Lein, Anatoly URS BYE  
Donchenko, Oleg URS BYE  
Mnatsakanian, Eduard URS BYE  
Volovich, Anatoly URS BYE  
Lutikov, Anatoly URS BYE  
Krasnov, Sergei URS BYE  
Tseshkovsky, Vitaly URS BYE  
Gurgenidze, Bukhuti URS BYE  
Levin, Naum URS BYE  
Pavlenko, Oleg URS BYE  
Shilov, Yury URS BYE  
Tarasov, Vitaly URS BYE  
Sosonko, Gennady URS BYE  
Tseitlin, Mark URS BYE  
Cherepkov, Alexander URS BYE  
Nezhmetdinov, Rashid URS BYE  
Ubilava, Elizbar URS BYE  
Kuzmin, Gennady URS BYE  
Arseniev, Vladimir URS BYE  
Dydyshko, Viacheslav URS BYE  
Zhukhovitsky, Samuel URS BYE  
Borisenko, Georgy URS BYE  
Nikolaevsky, Yury URS BYE  
Doroshkievich, Vladimir URS BYE  
Mikenas, Vladas URS BYE  
Gudim, L. URS BYE  
Klovan, Janis URS BYE  
Murei, Yakov URS BYE  
Privorotsky, Oleg URS BYE  
Mikliaev, Ilya URS BYE  
Nei, Iivo URS BYE  
Kimmelfeld, Rudolf URS BYE  
Chernikov, Oleg URS BYE  
Sveshnikov, Evgeny URS BYE  
Gusev, Yury URS BYE  
Butnorius, Algimantas URS BYE  
Nikitin, Yury URS BYE  
Slutsky, Leonid URS BYE  
Zakharian, Vanik URS BYE  
Pelts, Roman URS BYE  
Popov, Nikolai URS BYE  
Zaitsev, Igor URS BYE  
Dvoretsky, Mark URS BYE  
Zurakhov, Vladlen URS BYE  
Vaganian, Rafael URS BYE  
Beradze, Dzhemal URS BYE  
Slepoi, Iosif URS BYE  
Shmit, Anatoly URS BYE  
Zilberstein, Valery URS BYE  
Belov, Igor URS BYE  
Kagan, Iosif URS BYE  
Korensky, Valery URS BYE  
Rumiantsev, Boris URS BYE  
Sorokin, Boris URS BYE  
Chepukaitis, Genrikh URS BYE  
Shamis-Pavlov, Alexander URS BYE  
Shereshevsky, Mikhail URS BYE  
Bykov, Vladimir URS BYE  
Kremenetsky, Anatoly URS BYE  
Tuzovsky, Alexander URS BYE  
Alterman, Vladimir URS BYE  
Voloshin, Vladimir URS BYE  
Kalinkin, Boris URS BYE  
Kozlov, Vladimir URS BYE  
Muchnik, Khanan URS BYE  
Sakovich, Igor URS BYE  
Gik, Evgeny URS BYE  
Karkmazov, E. URS BYE  
Belokurov, E. URS BYE  
Gulko, Boris URS BYE  
Kalinsky, Igor URS BYE  
Kirilov, Valentin URS BYE  
Kots, Yury URS BYE  
Muratov, Vladimir URS BYE  
Polikarpov, Arkady URS BYE  
Seleznev, V. URS BYE  
Vaisman, Alexander URS BYE  
Zagorovsky, Vladimir URS BYE  
Razvalaev, N. URS BYE  
Terpugov, Evgeny URS BYE  
Bykov, Valery URS BYE  
Levit, Roman URS BYE  
Tsereteli, Archil URS BYE  
Cherskikh, K. URS BYE  
Voronov, Vladimir URS BYE  
Karner, Hillar URS BYE  
Smetanin, Anatoly URS BYE  
Sazonov, V. URS BYE  
Oim, Tonu URS BYE  
Luik, Helmuth URS BYE  
Seoev, Robert URS BYE  
Valiev, Neron URS BYE  
Barstatis, Reinhardas URS BYE  
Lukin, Andrei URS BYE  
Noskov, Anatoly URS BYE  
Anokhin, Anatoly URS BYE  
Vakulenko, V. URS BYE  
Etruk, Rein URS BYE  
Evelnin, I. URS BYE  
Karasev, Vladimir URS BYE  
Sorokin, Valentin URS BYE  
Amakov, Ya. URS BYE  
Gureev, V. URS BYE  
Varzhepetian, M. URS BYE  
Zhidkov, Valery URS BYE  
Moiseev, Oleg URS BYE  
1.-130. Polugaevsky, Tal, Vasiukov, Taimanov, Platonov, Sakharov, Antoshin, Zhuravlev, Bagirov, Furman, Kholmov, Zheliandinov, A.Zaitsev, Izvozchikov, Steinberg, Osnos, Tukmakov, Chistiakov, Bukhman, Alburt, Savon, Siniavsky, Lein, Donchenko, Mnatsakanian, Volovich, Lutikov, Krasnov, Tseshkovsky, Gurgenidze, Levin, Pavlenko, Shilov, Tarasov, Sosonko, Tseitlin, Cherepkov, Nezhmetdinov, Ubilava, Kuzmin, Arseniev, Dydyshko, Zhukhovitsky, Borisenko, Nikolaevsky, Doroshkievich, Mikenas, Gudim, Klovan, Murei, Privorotsky, Mikliaev, Nei, Kimmelfeld, Chernikov, Sveshnikov, Gusev, Butnorius, Nikitin, Slutsky, Zakharian, Pelts, Popov, I.Zaitsev, Dvoretsky, Zurakhov, Vaganian, Beradze, Slepoi, Shmit, Zilberstein, Belov, Kagan, Korensky, Rumiantsev, B.Sorokin, Chepukaitis, Shamis-Pavlov, Shereshevsky, Vl.Bykov, Kremenetsky, Tuzovsky, Alterman, Voloshin, Kalinkin, Kozlov, Muchnik, Sakovich, Gik, Karkmazov, Belokurov, Gulko, Kalinsky, Kirilov, Kots, Muratov, Polikarpov, Seleznev, Vaisman, Zagorovsky, Razvalaev, Terpugov, Va.Bykov, Levit, Tsereteli, Cherskikh, Voronov, Karner, Smetanin, Sazonov, Oim, Luik, Seoev, Valiev, Barstatis, Lukin, Noskov, Anokhin, Vakulenko, Etruk, Evelnin, Karasev, V.Sorokin, Amakov, Gureev, Varzhepetian, Zhidkov, Simagin, Moiseev, Kopylov — 0;
7th round
Polugaevsky, Lev URS BYE  
Tal, Mikhail URS BYE  
Vasiukov, Evgeny URS BYE  
Taimanov, Mark URS BYE  
Platonov, Igor URS BYE  
Sakharov, Yury URS BYE  
Antoshin, Vladimir URS BYE  
Zhuravlev, Valery URS BYE  
Bagirov, Vladimir URS BYE  
Furman, Semen URS BYE  
Kholmov, Ratmir URS BYE  
Zheliandinov, Viktor URS BYE  
Zaitsev, Alexander URS BYE  
Izvozchikov, Alexander URS BYE  
Steinberg, Mikhail URS BYE  
Osnos, Viacheslav URS BYE  
Tukmakov, Vladimir URS BYE  
Chistiakov, Alexander URS BYE  
Bukhman, Eduard URS BYE  
Alburt, Lev URS BYE  
Savon, Vladimir URS BYE  
Siniavsky, Alexander URS BYE  
Lein, Anatoly URS BYE  
Donchenko, Oleg URS BYE  
Mnatsakanian, Eduard URS BYE  
Volovich, Anatoly URS BYE  
Lutikov, Anatoly URS BYE  
Krasnov, Sergei URS BYE  
Tseshkovsky, Vitaly URS BYE  
Gurgenidze, Bukhuti URS BYE  
Levin, Naum URS BYE  
Pavlenko, Oleg URS BYE  
Shilov, Yury URS BYE  
Tarasov, Vitaly URS BYE  
Sosonko, Gennady URS BYE  
Tseitlin, Mark URS BYE  
Cherepkov, Alexander URS BYE  
Nezhmetdinov, Rashid URS BYE  
Ubilava, Elizbar URS BYE  
Kuzmin, Gennady URS BYE  
Arseniev, Vladimir URS BYE  
Dydyshko, Viacheslav URS BYE  
Zhukhovitsky, Samuel URS BYE  
Borisenko, Georgy URS BYE  
Nikolaevsky, Yury URS BYE  
Doroshkievich, Vladimir URS BYE  
Mikenas, Vladas URS BYE  
Gudim, L. URS BYE  
Klovan, Janis URS BYE  
Murei, Yakov URS BYE  
Privorotsky, Oleg URS BYE  
Mikliaev, Ilya URS BYE  
Nei, Iivo URS BYE  
Kimmelfeld, Rudolf URS BYE  
Chernikov, Oleg URS BYE  
Sveshnikov, Evgeny URS BYE  
Gusev, Yury URS BYE  
Butnorius, Algimantas URS BYE  
Nikitin, Yury URS BYE  
Slutsky, Leonid URS BYE  
Zakharian, Vanik URS BYE  
Pelts, Roman URS BYE  
Popov, Nikolai URS BYE  
Zaitsev, Igor URS BYE  
Dvoretsky, Mark URS BYE  
Zurakhov, Vladlen URS BYE  
Vaganian, Rafael URS BYE  
Beradze, Dzhemal URS BYE  
Slepoi, Iosif URS BYE  
Shmit, Anatoly URS BYE  
Zilberstein, Valery URS BYE  
Belov, Igor URS BYE  
Kagan, Iosif URS BYE  
Korensky, Valery URS BYE  
Rumiantsev, Boris URS BYE  
Sorokin, Boris URS BYE  
Chepukaitis, Genrikh URS BYE  
Shamis-Pavlov, Alexander URS BYE  
Shereshevsky, Mikhail URS BYE  
Bykov, Vladimir URS BYE  
Kremenetsky, Anatoly URS BYE  
Tuzovsky, Alexander URS BYE  
Alterman, Vladimir URS BYE  
Voloshin, Vladimir URS BYE  
Kalinkin, Boris URS BYE  
Kozlov, Vladimir URS BYE  
Muchnik, Khanan URS BYE  
Sakovich, Igor URS BYE  
Gik, Evgeny URS BYE  
Karkmazov, E. URS BYE  
Belokurov, E. URS BYE  
Gulko, Boris URS BYE  
Kalinsky, Igor URS BYE  
Kirilov, Valentin URS BYE  
Kots, Yury URS BYE  
Muratov, Vladimir URS BYE  
Polikarpov, Arkady URS BYE  
Seleznev, V. URS BYE  
Vaisman, Alexander URS BYE  
Zagorovsky, Vladimir URS BYE  
Razvalaev, N. URS BYE  
Terpugov, Evgeny URS BYE  
Bykov, Valery URS BYE  
Levit, Roman URS BYE  
Tsereteli, Archil URS BYE  
Cherskikh, K. URS BYE  
Voronov, Vladimir URS BYE  
Karner, Hillar URS BYE  
Smetanin, Anatoly URS BYE  
Sazonov, V. URS BYE  
Oim, Tonu URS BYE  
Luik, Helmuth URS BYE  
Seoev, Robert URS BYE  
Valiev, Neron URS BYE  
Barstatis, Reinhardas URS BYE  
Lukin, Andrei URS BYE  
Noskov, Anatoly URS BYE  
Anokhin, Anatoly URS BYE  
Vakulenko, V. URS BYE  
Etruk, Rein URS BYE  
Evelnin, I. URS BYE  
Karasev, Vladimir URS BYE  
Sorokin, Valentin URS BYE  
Amakov, Ya. URS BYE  
Gureev, V. URS BYE  
Varzhepetian, M. URS BYE  
Zhidkov, Valery URS BYE  
1.-130. Polugaevsky, Tal, Vasiukov, Taimanov, Platonov, Sakharov, Antoshin, Zhuravlev, Bagirov, Furman, Kholmov, Zheliandinov, A.Zaitsev, Izvozchikov, Steinberg, Osnos, Tukmakov, Chistiakov, Bukhman, Alburt, Savon, Siniavsky, Lein, Donchenko, Mnatsakanian, Volovich, Lutikov, Krasnov, Tseshkovsky, Gurgenidze, Levin, Pavlenko, Shilov, Tarasov, Sosonko, Tseitlin, Cherepkov, Nezhmetdinov, Ubilava, Kuzmin, Arseniev, Dydyshko, Zhukhovitsky, Borisenko, Nikolaevsky, Doroshkievich, Mikenas, Gudim, Klovan, Murei, Privorotsky, Mikliaev, Nei, Kimmelfeld, Chernikov, Sveshnikov, Gusev, Butnorius, Nikitin, Slutsky, Zakharian, Pelts, Popov, I.Zaitsev, Dvoretsky, Zurakhov, Vaganian, Beradze, Slepoi, Shmit, Zilberstein, Belov, Kagan, Korensky, Rumiantsev, B.Sorokin, Chepukaitis, Shamis-Pavlov, Shereshevsky, Vl.Bykov, Kremenetsky, Tuzovsky, Alterman, Voloshin, Kalinkin, Kozlov, Muchnik, Sakovich, Gik, Karkmazov, Belokurov, Gulko, Kalinsky, Kirilov, Kots, Muratov, Polikarpov, Seleznev, Vaisman, Zagorovsky, Razvalaev, Terpugov, Va.Bykov, Levit, Tsereteli, Cherskikh, Voronov, Karner, Smetanin, Sazonov, Oim, Luik, Seoev, Valiev, Barstatis, Lukin, Noskov, Anokhin, Vakulenko, Etruk, Evelnin, Karasev, V.Sorokin, Amakov, Gureev, Varzhepetian, Zhidkov, Simagin, Moiseev, Kopylov — 0;
8th round
Polugaevsky, Lev URS BYE  
Tal, Mikhail URS BYE  
Vasiukov, Evgeny URS BYE  
Taimanov, Mark URS BYE  
Platonov, Igor URS BYE  
Sakharov, Yury URS BYE  
Antoshin, Vladimir URS BYE  
Zhuravlev, Valery URS BYE  
Bagirov, Vladimir URS BYE  
Furman, Semen URS BYE  
Kholmov, Ratmir URS BYE  
Zheliandinov, Viktor URS BYE  
Zaitsev, Alexander URS BYE  
Izvozchikov, Alexander URS BYE  
Steinberg, Mikhail URS BYE  
Osnos, Viacheslav URS BYE  
Tukmakov, Vladimir URS BYE  
Chistiakov, Alexander URS BYE  
Bukhman, Eduard URS BYE  
Alburt, Lev URS BYE  
Savon, Vladimir URS BYE  
Siniavsky, Alexander URS BYE  
Lein, Anatoly URS BYE  
Donchenko, Oleg URS BYE  
Mnatsakanian, Eduard URS BYE  
Volovich, Anatoly URS BYE  
Lutikov, Anatoly URS BYE  
Krasnov, Sergei URS BYE  
Tseshkovsky, Vitaly URS BYE  
Gurgenidze, Bukhuti URS BYE  
Levin, Naum URS BYE  
Pavlenko, Oleg URS BYE  
Shilov, Yury URS BYE  
Tarasov, Vitaly URS BYE  
Sosonko, Gennady URS BYE  
Tseitlin, Mark URS BYE  
Cherepkov, Alexander URS BYE  
Nezhmetdinov, Rashid URS BYE  
Ubilava, Elizbar URS BYE  
Kuzmin, Gennady URS BYE  
Arseniev, Vladimir URS BYE  
Dydyshko, Viacheslav URS BYE  
Zhukhovitsky, Samuel URS BYE  
Borisenko, Georgy URS BYE  
Nikolaevsky, Yury URS BYE  
Doroshkievich, Vladimir URS BYE  
Mikenas, Vladas URS BYE  
Gudim, L. URS BYE  
Klovan, Janis URS BYE  
Murei, Yakov URS BYE  
Privorotsky, Oleg URS BYE  
Mikliaev, Ilya URS BYE  
Nei, Iivo URS BYE  
Kimmelfeld, Rudolf URS BYE  
Chernikov, Oleg URS BYE  
Sveshnikov, Evgeny URS BYE  
Gusev, Yury URS BYE  
Butnorius, Algimantas URS BYE  
Nikitin, Yury URS BYE  
Slutsky, Leonid URS BYE  
Zakharian, Vanik URS BYE  
Pelts, Roman URS BYE  
Popov, Nikolai URS BYE  
Zaitsev, Igor URS BYE  
Dvoretsky, Mark URS BYE  
Zurakhov, Vladlen URS BYE  
Vaganian, Rafael URS BYE  
Beradze, Dzhemal URS BYE  
Slepoi, Iosif URS BYE  
Shmit, Anatoly URS BYE  
Zilberstein, Valery URS BYE  
Belov, Igor URS BYE  
Kagan, Iosif URS BYE  
Korensky, Valery URS BYE  
Rumiantsev, Boris URS BYE  
Sorokin, Boris URS BYE  
Chepukaitis, Genrikh URS BYE  
Shamis-Pavlov, Alexander URS BYE  
Shereshevsky, Mikhail URS BYE  
Bykov, Vladimir URS BYE  
Kremenetsky, Anatoly URS BYE  
Tuzovsky, Alexander URS BYE  
Alterman, Vladimir URS BYE  
Voloshin, Vladimir URS BYE  
Kalinkin, Boris URS BYE  
Kozlov, Vladimir URS BYE  
Muchnik, Khanan URS BYE  
Sakovich, Igor URS BYE  
Gik, Evgeny URS BYE  
Karkmazov, E. URS BYE  
Belokurov, E. URS BYE  
Gulko, Boris URS BYE  
Kalinsky, Igor URS BYE  
Kirilov, Valentin URS BYE  
Kots, Yury URS BYE  
Muratov, Vladimir URS BYE  
Polikarpov, Arkady URS BYE  
Seleznev, V. URS BYE  
Vaisman, Alexander URS BYE  
Zagorovsky, Vladimir URS BYE  
Razvalaev, N. URS BYE  
Terpugov, Evgeny URS BYE  
Bykov, Valery URS BYE  
Levit, Roman URS BYE  
Tsereteli, Archil URS BYE  
Cherskikh, K. URS BYE  
Voronov, Vladimir URS BYE  
Karner, Hillar URS BYE  
Smetanin, Anatoly URS BYE  
Sazonov, V. URS BYE  
Oim, Tonu URS BYE  
Luik, Helmuth URS BYE  
Seoev, Robert URS BYE  
Valiev, Neron URS BYE  
Barstatis, Reinhardas URS BYE  
Lukin, Andrei URS BYE  
Noskov, Anatoly URS BYE  
Anokhin, Anatoly URS BYE  
Vakulenko, V. URS BYE  
Etruk, Rein URS BYE  
Evelnin, I. URS BYE  
Karasev, Vladimir URS BYE  
Sorokin, Valentin URS BYE  
Amakov, Ya. URS BYE  
Gureev, V. URS BYE  
Varzhepetian, M. URS BYE  
Zhidkov, Valery URS BYE  
1.-130. Polugaevsky, Tal, Vasiukov, Taimanov, Platonov, Sakharov, Antoshin, Zhuravlev, Bagirov, Furman, Kholmov, Zheliandinov, A.Zaitsev, Izvozchikov, Steinberg, Osnos, Tukmakov, Chistiakov, Bukhman, Alburt, Savon, Siniavsky, Lein, Donchenko, Mnatsakanian, Volovich, Lutikov, Krasnov, Tseshkovsky, Gurgenidze, Levin, Pavlenko, Shilov, Tarasov, Sosonko, Tseitlin, Cherepkov, Nezhmetdinov, Ubilava, Kuzmin, Arseniev, Dydyshko, Zhukhovitsky, Borisenko, Nikolaevsky, Doroshkievich, Mikenas, Gudim, Klovan, Murei, Privorotsky, Mikliaev, Nei, Kimmelfeld, Chernikov, Sveshnikov, Gusev, Butnorius, Nikitin, Slutsky, Zakharian, Pelts, Popov, I.Zaitsev, Dvoretsky, Zurakhov, Vaganian, Beradze, Slepoi, Shmit, Zilberstein, Belov, Kagan, Korensky, Rumiantsev, B.Sorokin, Chepukaitis, Shamis-Pavlov, Shereshevsky, Vl.Bykov, Kremenetsky, Tuzovsky, Alterman, Voloshin, Kalinkin, Kozlov, Muchnik, Sakovich, Gik, Karkmazov, Belokurov, Gulko, Kalinsky, Kirilov, Kots, Muratov, Polikarpov, Seleznev, Vaisman, Zagorovsky, Razvalaev, Terpugov, Va.Bykov, Levit, Tsereteli, Cherskikh, Voronov, Karner, Smetanin, Sazonov, Oim, Luik, Seoev, Valiev, Barstatis, Lukin, Noskov, Anokhin, Vakulenko, Etruk, Evelnin, Karasev, V.Sorokin, Amakov, Gureev, Varzhepetian, Zhidkov, Simagin, Moiseev, Kopylov — 0;
9th round
Polugaevsky, Lev URS BYE  
Tal, Mikhail URS BYE  
Vasiukov, Evgeny URS BYE  
Taimanov, Mark URS BYE  
Platonov, Igor URS BYE  
Sakharov, Yury URS BYE  
Antoshin, Vladimir URS BYE  
Zhuravlev, Valery URS BYE  
Bagirov, Vladimir URS BYE  
Furman, Semen URS BYE  
Kholmov, Ratmir URS BYE  
Zheliandinov, Viktor URS BYE  
Zaitsev, Alexander URS BYE  
Izvozchikov, Alexander URS BYE  
Steinberg, Mikhail URS BYE  
Osnos, Viacheslav URS BYE  
Tukmakov, Vladimir URS BYE  
Chistiakov, Alexander URS BYE  
Bukhman, Eduard URS BYE  
Alburt, Lev URS BYE  
Savon, Vladimir URS BYE  
Siniavsky, Alexander URS BYE  
Lein, Anatoly URS BYE  
Donchenko, Oleg URS BYE  
Mnatsakanian, Eduard URS BYE  
Volovich, Anatoly URS BYE  
Lutikov, Anatoly URS BYE  
Krasnov, Sergei URS BYE  
Tseshkovsky, Vitaly URS BYE  
Gurgenidze, Bukhuti URS BYE  
Levin, Naum URS BYE  
Pavlenko, Oleg URS BYE  
Shilov, Yury URS BYE  
Tarasov, Vitaly URS BYE  
Sosonko, Gennady URS BYE  
Tseitlin, Mark URS BYE  
Cherepkov, Alexander URS BYE  
Nezhmetdinov, Rashid URS BYE  
Ubilava, Elizbar URS BYE  
Kuzmin, Gennady URS BYE  
Arseniev, Vladimir URS BYE  
Dydyshko, Viacheslav URS BYE  
Zhukhovitsky, Samuel URS BYE  
Borisenko, Georgy URS BYE  
Nikolaevsky, Yury URS BYE  
Doroshkievich, Vladimir URS BYE  
Mikenas, Vladas URS BYE  
Gudim, L. URS BYE  
Klovan, Janis URS BYE  
Murei, Yakov URS BYE  
Privorotsky, Oleg URS BYE  
Mikliaev, Ilya URS BYE  
Nei, Iivo URS BYE  
Kimmelfeld, Rudolf URS BYE  
Chernikov, Oleg URS BYE  
Sveshnikov, Evgeny URS BYE  
Gusev, Yury URS BYE  
Butnorius, Algimantas URS BYE  
Nikitin, Yury URS BYE  
Slutsky, Leonid URS BYE  
Zakharian, Vanik URS BYE  
Pelts, Roman URS BYE  
Popov, Nikolai URS BYE  
Zaitsev, Igor URS BYE  
Dvoretsky, Mark URS BYE  
Zurakhov, Vladlen URS BYE  
Vaganian, Rafael URS BYE  
Beradze, Dzhemal URS BYE  
Slepoi, Iosif URS BYE  
Shmit, Anatoly URS BYE  
Zilberstein, Valery URS BYE  
Belov, Igor URS BYE  
Kagan, Iosif URS BYE  
Korensky, Valery URS BYE  
Rumiantsev, Boris URS BYE  
Sorokin, Boris URS BYE  
Chepukaitis, Genrikh URS BYE  
Shamis-Pavlov, Alexander URS BYE  
Shereshevsky, Mikhail URS BYE  
Bykov, Vladimir URS BYE  
Kremenetsky, Anatoly URS BYE  
Tuzovsky, Alexander URS BYE  
Alterman, Vladimir URS BYE  
Voloshin, Vladimir URS BYE  
Kalinkin, Boris URS BYE  
Kozlov, Vladimir URS BYE  
Muchnik, Khanan URS BYE  
Sakovich, Igor URS BYE  
Gik, Evgeny URS BYE  
Karkmazov, E. URS BYE  
Belokurov, E. URS BYE  
Gulko, Boris URS BYE  
Kalinsky, Igor URS BYE  
Kirilov, Valentin URS BYE  
Kots, Yury URS BYE  
Muratov, Vladimir URS BYE  
Polikarpov, Arkady URS BYE  
Seleznev, V. URS BYE  
Vaisman, Alexander URS BYE  
Zagorovsky, Vladimir URS BYE  
Razvalaev, N. URS BYE  
Terpugov, Evgeny URS BYE  
Bykov, Valery URS BYE  
Levit, Roman URS BYE  
Tsereteli, Archil URS BYE  
Cherskikh, K. URS BYE  
Voronov, Vladimir URS BYE  
Karner, Hillar URS BYE  
Smetanin, Anatoly URS BYE  
Sazonov, V. URS BYE  
Oim, Tonu URS BYE  
Luik, Helmuth URS BYE  
Seoev, Robert URS BYE  
Valiev, Neron URS BYE  
Barstatis, Reinhardas URS BYE  
Lukin, Andrei URS BYE  
Noskov, Anatoly URS BYE  
Anokhin, Anatoly URS BYE  
Vakulenko, V. URS BYE  
Etruk, Rein URS BYE  
Evelnin, I. URS BYE  
Karasev, Vladimir URS BYE  
Sorokin, Valentin URS BYE  
Amakov, Ya. URS BYE  
Gureev, V. URS BYE  
Varzhepetian, M. URS BYE  
Zhidkov, Valery URS BYE  
1.-130. Polugaevsky, Tal, Vasiukov, Taimanov, Platonov, Sakharov, Antoshin, Zhuravlev, Bagirov, Furman, Kholmov, Zheliandinov, A.Zaitsev, Izvozchikov, Steinberg, Osnos, Tukmakov, Chistiakov, Bukhman, Alburt, Savon, Siniavsky, Lein, Donchenko, Mnatsakanian, Volovich, Lutikov, Krasnov, Tseshkovsky, Gurgenidze, Levin, Pavlenko, Shilov, Tarasov, Sosonko, Tseitlin, Cherepkov, Nezhmetdinov, Ubilava, Kuzmin, Arseniev, Dydyshko, Zhukhovitsky, Borisenko, Nikolaevsky, Doroshkievich, Mikenas, Gudim, Klovan, Murei, Privorotsky, Mikliaev, Nei, Kimmelfeld, Chernikov, Sveshnikov, Gusev, Butnorius, Nikitin, Slutsky, Zakharian, Pelts, Popov, I.Zaitsev, Dvoretsky, Zurakhov, Vaganian, Beradze, Slepoi, Shmit, Zilberstein, Belov, Kagan, Korensky, Rumiantsev, B.Sorokin, Chepukaitis, Shamis-Pavlov, Shereshevsky, Vl.Bykov, Kremenetsky, Tuzovsky, Alterman, Voloshin, Kalinkin, Kozlov, Muchnik, Sakovich, Gik, Karkmazov, Belokurov, Gulko, Kalinsky, Kirilov, Kots, Muratov, Polikarpov, Seleznev, Vaisman, Zagorovsky, Razvalaev, Terpugov, Va.Bykov, Levit, Tsereteli, Cherskikh, Voronov, Karner, Smetanin, Sazonov, Oim, Luik, Seoev, Valiev, Barstatis, Lukin, Noskov, Anokhin, Vakulenko, Etruk, Evelnin, Karasev, V.Sorokin, Amakov, Gureev, Varzhepetian, Zhidkov, Simagin, Moiseev, Kopylov — 0;
10th round
Polugaevsky, Lev URS BYE  
Tal, Mikhail URS BYE  
Vasiukov, Evgeny URS BYE  
Taimanov, Mark URS BYE  
Platonov, Igor URS BYE  
Sakharov, Yury URS BYE  
Antoshin, Vladimir URS BYE  
Zhuravlev, Valery URS BYE  
Bagirov, Vladimir URS BYE  
Furman, Semen URS BYE  
Kholmov, Ratmir URS BYE  
Zheliandinov, Viktor URS BYE  
Zaitsev, Alexander URS BYE  
Izvozchikov, Alexander URS BYE  
Steinberg, Mikhail URS BYE  
Osnos, Viacheslav URS BYE  
Tukmakov, Vladimir URS BYE  
Chistiakov, Alexander URS BYE  
Bukhman, Eduard URS BYE  
Alburt, Lev URS BYE  
Savon, Vladimir URS BYE  
Siniavsky, Alexander URS BYE  
Lein, Anatoly URS BYE  
Donchenko, Oleg URS BYE  
Mnatsakanian, Eduard URS BYE  
Volovich, Anatoly URS BYE  
Lutikov, Anatoly URS BYE  
Krasnov, Sergei URS BYE  
Tseshkovsky, Vitaly URS BYE  
Gurgenidze, Bukhuti URS BYE  
Levin, Naum URS BYE  
Pavlenko, Oleg URS BYE  
Shilov, Yury URS BYE  
Tarasov, Vitaly URS BYE  
Sosonko, Gennady URS BYE  
Tseitlin, Mark URS BYE  
Cherepkov, Alexander URS BYE  
Nezhmetdinov, Rashid URS BYE  
Ubilava, Elizbar URS BYE  
Kuzmin, Gennady URS BYE  
Arseniev, Vladimir URS BYE  
Dydyshko, Viacheslav URS BYE  
Zhukhovitsky, Samuel URS BYE  
Borisenko, Georgy URS BYE  
Nikolaevsky, Yury URS BYE  
Doroshkievich, Vladimir URS BYE  
Mikenas, Vladas URS BYE  
Gudim, L. URS BYE  
Klovan, Janis URS BYE  
Murei, Yakov URS BYE  
Privorotsky, Oleg URS BYE  
Mikliaev, Ilya URS BYE  
Nei, Iivo URS BYE  
Kimmelfeld, Rudolf URS BYE  
Chernikov, Oleg URS BYE  
Sveshnikov, Evgeny URS BYE  
Gusev, Yury URS BYE  
Butnorius, Algimantas URS BYE  
Nikitin, Yury URS BYE  
Slutsky, Leonid URS BYE  
Zakharian, Vanik URS BYE  
Pelts, Roman URS BYE  
Popov, Nikolai URS BYE  
Zaitsev, Igor URS BYE  
Dvoretsky, Mark URS BYE  
Zurakhov, Vladlen URS BYE  
Vaganian, Rafael URS BYE  
Beradze, Dzhemal URS BYE  
Slepoi, Iosif URS BYE  
Shmit, Anatoly URS BYE  
Zilberstein, Valery URS BYE  
Belov, Igor URS BYE  
Kagan, Iosif URS BYE  
Korensky, Valery URS BYE  
Rumiantsev, Boris URS BYE  
Sorokin, Boris URS BYE  
Chepukaitis, Genrikh URS BYE  
Shamis-Pavlov, Alexander URS BYE  
Shereshevsky, Mikhail URS BYE  
Bykov, Vladimir URS BYE  
Kremenetsky, Anatoly URS BYE  
Tuzovsky, Alexander URS BYE  
Alterman, Vladimir URS BYE  
Voloshin, Vladimir URS BYE  
Kalinkin, Boris URS BYE  
Kozlov, Vladimir URS BYE  
Muchnik, Khanan URS BYE  
Sakovich, Igor URS BYE  
Gik, Evgeny URS BYE  
Karkmazov, E. URS BYE  
Belokurov, E. URS BYE  
Gulko, Boris URS BYE  
Kalinsky, Igor URS BYE  
Kirilov, Valentin URS BYE  
Kots, Yury URS BYE  
Muratov, Vladimir URS BYE  
Polikarpov, Arkady URS BYE  
Seleznev, V. URS BYE  
Vaisman, Alexander URS BYE  
Zagorovsky, Vladimir URS BYE  
Razvalaev, N. URS BYE  
Terpugov, Evgeny URS BYE  
Bykov, Valery URS BYE  
Levit, Roman URS BYE  
Tsereteli, Archil URS BYE  
Cherskikh, K. URS BYE  
Voronov, Vladimir URS BYE  
Karner, Hillar URS BYE  
Smetanin, Anatoly URS BYE  
Sazonov, V. URS BYE  
Oim, Tonu URS BYE  
Luik, Helmuth URS BYE  
Seoev, Robert URS BYE  
Valiev, Neron URS BYE  
Barstatis, Reinhardas URS BYE  
Lukin, Andrei URS BYE  
Noskov, Anatoly URS BYE  
Anokhin, Anatoly URS BYE  
Vakulenko, V. URS BYE  
Etruk, Rein URS BYE  
Evelnin, I. URS BYE  
Karasev, Vladimir URS BYE  
Sorokin, Valentin URS BYE  
Amakov, Ya. URS BYE  
Gureev, V. URS BYE  
Varzhepetian, M. URS BYE  
1.-130. Polugaevsky, Tal, Vasiukov, Taimanov, Platonov, Sakharov, Antoshin, Zhuravlev, Bagirov, Furman, Kholmov, Zheliandinov, A.Zaitsev, Izvozchikov, Steinberg, Osnos, Tukmakov, Chistiakov, Bukhman, Alburt, Savon, Siniavsky, Lein, Donchenko, Mnatsakanian, Volovich, Lutikov, Krasnov, Tseshkovsky, Gurgenidze, Levin, Pavlenko, Shilov, Tarasov, Sosonko, Tseitlin, Cherepkov, Nezhmetdinov, Ubilava, Kuzmin, Arseniev, Dydyshko, Zhukhovitsky, Borisenko, Nikolaevsky, Doroshkievich, Mikenas, Gudim, Klovan, Murei, Privorotsky, Mikliaev, Nei, Kimmelfeld, Chernikov, Sveshnikov, Gusev, Butnorius, Nikitin, Slutsky, Zakharian, Pelts, Popov, I.Zaitsev, Dvoretsky, Zurakhov, Vaganian, Beradze, Slepoi, Shmit, Zilberstein, Belov, Kagan, Korensky, Rumiantsev, B.Sorokin, Chepukaitis, Shamis-Pavlov, Shereshevsky, Vl.Bykov, Kremenetsky, Tuzovsky, Alterman, Voloshin, Kalinkin, Kozlov, Muchnik, Sakovich, Gik, Karkmazov, Belokurov, Gulko, Kalinsky, Kirilov, Kots, Muratov, Polikarpov, Seleznev, Vaisman, Zagorovsky, Razvalaev, Terpugov, Va.Bykov, Levit, Tsereteli, Cherskikh, Voronov, Karner, Smetanin, Sazonov, Oim, Luik, Seoev, Valiev, Barstatis, Lukin, Noskov, Anokhin, Vakulenko, Etruk, Evelnin, Karasev, V.Sorokin, Amakov, Gureev, Varzhepetian, Zhidkov, Simagin, Moiseev, Kopylov — 0;
11th round
Polugaevsky, Lev URS BYE  
Tal, Mikhail URS BYE  
Vasiukov, Evgeny URS BYE  
Taimanov, Mark URS BYE  
Platonov, Igor URS BYE  
Sakharov, Yury URS BYE  
Antoshin, Vladimir URS BYE  
Zhuravlev, Valery URS BYE  
Bagirov, Vladimir URS BYE  
Furman, Semen URS BYE  
Kholmov, Ratmir URS BYE  
Zheliandinov, Viktor URS BYE  
Zaitsev, Alexander URS BYE  
Izvozchikov, Alexander URS BYE  
Steinberg, Mikhail URS BYE  
Osnos, Viacheslav URS BYE  
Tukmakov, Vladimir URS BYE  
Chistiakov, Alexander URS BYE  
Bukhman, Eduard URS BYE  
Alburt, Lev URS BYE  
Savon, Vladimir URS BYE  
Siniavsky, Alexander URS BYE  
Lein, Anatoly URS BYE  
Donchenko, Oleg URS BYE  
Mnatsakanian, Eduard URS BYE  
Volovich, Anatoly URS BYE  
Lutikov, Anatoly URS BYE  
Krasnov, Sergei URS BYE  
Tseshkovsky, Vitaly URS BYE  
Gurgenidze, Bukhuti URS BYE  
Levin, Naum URS BYE  
Pavlenko, Oleg URS BYE  
Shilov, Yury URS BYE  
Tarasov, Vitaly URS BYE  
Sosonko, Gennady URS BYE  
Tseitlin, Mark URS BYE  
Cherepkov, Alexander URS BYE  
Nezhmetdinov, Rashid URS BYE  
Ubilava, Elizbar URS BYE  
Kuzmin, Gennady URS BYE  
Arseniev, Vladimir URS BYE  
Dydyshko, Viacheslav URS BYE  
Zhukhovitsky, Samuel URS BYE  
Borisenko, Georgy URS BYE  
Nikolaevsky, Yury URS BYE  
Doroshkievich, Vladimir URS BYE  
Mikenas, Vladas URS BYE  
Gudim, L. URS BYE  
Klovan, Janis URS BYE  
Murei, Yakov URS BYE  
Privorotsky, Oleg URS BYE  
Mikliaev, Ilya URS BYE  
Nei, Iivo URS BYE  
Kimmelfeld, Rudolf URS BYE  
Chernikov, Oleg URS BYE  
Sveshnikov, Evgeny URS BYE  
Gusev, Yury URS BYE  
Butnorius, Algimantas URS BYE  
Nikitin, Yury URS BYE  
Slutsky, Leonid URS BYE  
Zakharian, Vanik URS BYE  
Pelts, Roman URS BYE  
Popov, Nikolai URS BYE  
Zaitsev, Igor URS BYE  
Dvoretsky, Mark URS BYE  
Zurakhov, Vladlen URS BYE  
Vaganian, Rafael URS BYE  
Beradze, Dzhemal URS BYE  
Slepoi, Iosif URS BYE  
Shmit, Anatoly URS BYE  
Zilberstein, Valery URS BYE  
Belov, Igor URS BYE  
Kagan, Iosif URS BYE  
Korensky, Valery URS BYE  
Rumiantsev, Boris URS BYE  
Sorokin, Boris URS BYE  
Chepukaitis, Genrikh URS BYE  
Shamis-Pavlov, Alexander URS BYE  
Shereshevsky, Mikhail URS BYE  
Bykov, Vladimir URS BYE  
Kremenetsky, Anatoly URS BYE  
Tuzovsky, Alexander URS BYE  
Alterman, Vladimir URS BYE  
Voloshin, Vladimir URS BYE  
Kalinkin, Boris URS BYE  
Kozlov, Vladimir URS BYE  
Muchnik, Khanan URS BYE  
Sakovich, Igor URS BYE  
Gik, Evgeny URS BYE  
Karkmazov, E. URS BYE  
Belokurov, E. URS BYE  
Gulko, Boris URS BYE  
Kalinsky, Igor URS BYE  
Kirilov, Valentin URS BYE  
Kots, Yury URS BYE  
Muratov, Vladimir URS BYE  
Polikarpov, Arkady URS BYE  
Seleznev, V. URS BYE  
Vaisman, Alexander URS BYE  
Zagorovsky, Vladimir URS BYE  
Razvalaev, N. URS BYE  
Terpugov, Evgeny URS BYE  
Bykov, Valery URS BYE  
Levit, Roman URS BYE  
Tsereteli, Archil URS BYE  
Cherskikh, K. URS BYE  
Voronov, Vladimir URS BYE  
Karner, Hillar URS BYE  
Smetanin, Anatoly URS BYE  
Sazonov, V. URS BYE  
Oim, Tonu URS BYE  
Luik, Helmuth URS BYE  
Seoev, Robert URS BYE  
Valiev, Neron URS BYE  
Barstatis, Reinhardas URS BYE  
Lukin, Andrei URS BYE  
Noskov, Anatoly URS BYE  
Anokhin, Anatoly URS BYE  
Vakulenko, V. URS BYE  
Etruk, Rein URS BYE  
Evelnin, I. URS BYE  
Karasev, Vladimir URS BYE  
Sorokin, Valentin URS BYE  
Amakov, Ya. URS BYE  
Gureev, V. URS BYE  
Varzhepetian, M. URS BYE  
1.-130. Polugaevsky, Tal, Vasiukov, Taimanov, Platonov, Sakharov, Antoshin, Zhuravlev, Bagirov, Furman, Kholmov, Zheliandinov, A.Zaitsev, Izvozchikov, Steinberg, Osnos, Tukmakov, Chistiakov, Bukhman, Alburt, Savon, Siniavsky, Lein, Donchenko, Mnatsakanian, Volovich, Lutikov, Krasnov, Tseshkovsky, Gurgenidze, Levin, Pavlenko, Shilov, Tarasov, Sosonko, Tseitlin, Cherepkov, Nezhmetdinov, Ubilava, Kuzmin, Arseniev, Dydyshko, Zhukhovitsky, Borisenko, Nikolaevsky, Doroshkievich, Mikenas, Gudim, Klovan, Murei, Privorotsky, Mikliaev, Nei, Kimmelfeld, Chernikov, Sveshnikov, Gusev, Butnorius, Nikitin, Slutsky, Zakharian, Pelts, Popov, I.Zaitsev, Dvoretsky, Zurakhov, Vaganian, Beradze, Slepoi, Shmit, Zilberstein, Belov, Kagan, Korensky, Rumiantsev, B.Sorokin, Chepukaitis, Shamis-Pavlov, Shereshevsky, Vl.Bykov, Kremenetsky, Tuzovsky, Alterman, Voloshin, Kalinkin, Kozlov, Muchnik, Sakovich, Gik, Karkmazov, Belokurov, Gulko, Kalinsky, Kirilov, Kots, Muratov, Polikarpov, Seleznev, Vaisman, Zagorovsky, Razvalaev, Terpugov, Va.Bykov, Levit, Tsereteli, Cherskikh, Voronov, Karner, Smetanin, Sazonov, Oim, Luik, Seoev, Valiev, Barstatis, Lukin, Noskov, Anokhin, Vakulenko, Etruk, Evelnin, Karasev, V.Sorokin, Amakov, Gureev, Varzhepetian, Zhidkov, Simagin, Moiseev, Kopylov — 0;
12th round
Polugaevsky, Lev URS BYE  
Tal, Mikhail URS BYE  
Vasiukov, Evgeny URS BYE  
Taimanov, Mark URS BYE  
Platonov, Igor URS BYE  
Sakharov, Yury URS BYE  
Antoshin, Vladimir URS BYE  
Zhuravlev, Valery URS BYE  
Bagirov, Vladimir URS BYE  
Furman, Semen URS BYE  
Kholmov, Ratmir URS BYE  
Zheliandinov, Viktor URS BYE  
Zaitsev, Alexander URS BYE  
Izvozchikov, Alexander URS BYE  
Steinberg, Mikhail URS BYE  
Osnos, Viacheslav URS BYE  
Tukmakov, Vladimir URS BYE  
Chistiakov, Alexander URS BYE  
Bukhman, Eduard URS BYE  
Alburt, Lev URS BYE  
Savon, Vladimir URS BYE  
Siniavsky, Alexander URS BYE  
Lein, Anatoly URS BYE  
Donchenko, Oleg URS BYE  
Mnatsakanian, Eduard URS BYE  
Volovich, Anatoly URS BYE  
Lutikov, Anatoly URS BYE  
Krasnov, Sergei URS BYE  
Tseshkovsky, Vitaly URS BYE  
Gurgenidze, Bukhuti URS BYE  
Levin, Naum URS BYE  
Pavlenko, Oleg URS BYE  
Shilov, Yury URS BYE  
Tarasov, Vitaly URS BYE  
Sosonko, Gennady URS BYE  
Tseitlin, Mark URS BYE  
Cherepkov, Alexander URS BYE  
Nezhmetdinov, Rashid URS BYE  
Ubilava, Elizbar URS BYE  
Kuzmin, Gennady URS BYE  
Arseniev, Vladimir URS BYE  
Dydyshko, Viacheslav URS BYE  
Zhukhovitsky, Samuel URS BYE  
Borisenko, Georgy URS BYE  
Nikolaevsky, Yury URS BYE  
Doroshkievich, Vladimir URS BYE  
Mikenas, Vladas URS BYE  
Gudim, L. URS BYE  
Klovan, Janis URS BYE  
Murei, Yakov URS BYE  
Privorotsky, Oleg URS BYE  
Mikliaev, Ilya URS BYE  
Nei, Iivo URS BYE  
Kimmelfeld, Rudolf URS BYE  
Chernikov, Oleg URS BYE  
Sveshnikov, Evgeny URS BYE  
Gusev, Yury URS BYE  
Butnorius, Algimantas URS BYE  
Nikitin, Yury URS BYE  
Slutsky, Leonid URS BYE  
Zakharian, Vanik URS BYE  
Pelts, Roman URS BYE  
Popov, Nikolai URS BYE  
Zaitsev, Igor URS BYE  
Dvoretsky, Mark URS BYE  
Zurakhov, Vladlen URS BYE  
Vaganian, Rafael URS BYE  
Beradze, Dzhemal URS BYE  
Slepoi, Iosif URS BYE  
Shmit, Anatoly URS BYE  
Zilberstein, Valery URS BYE  
Belov, Igor URS BYE  
Kagan, Iosif URS BYE  
Korensky, Valery URS BYE  
Rumiantsev, Boris URS BYE  
Sorokin, Boris URS BYE  
Chepukaitis, Genrikh URS BYE  
Shamis-Pavlov, Alexander URS BYE  
Shereshevsky, Mikhail URS BYE  
Bykov, Vladimir URS BYE  
Kremenetsky, Anatoly URS BYE  
Tuzovsky, Alexander URS BYE  
Alterman, Vladimir URS BYE  
Voloshin, Vladimir URS BYE  
Kalinkin, Boris URS BYE  
Kozlov, Vladimir URS BYE  
Muchnik, Khanan URS BYE  
Sakovich, Igor URS BYE  
Gik, Evgeny URS BYE  
Karkmazov, E. URS BYE  
Belokurov, E. URS BYE  
Gulko, Boris URS BYE  
Kalinsky, Igor URS BYE  
Kirilov, Valentin URS BYE  
Kots, Yury URS BYE  
Muratov, Vladimir URS BYE  
Polikarpov, Arkady URS BYE  
Seleznev, V. URS BYE  
Vaisman, Alexander URS BYE  
Zagorovsky, Vladimir URS BYE  
Razvalaev, N. URS BYE  
Terpugov, Evgeny URS BYE  
Bykov, Valery URS BYE  
Levit, Roman URS BYE  
Tsereteli, Archil URS BYE  
Cherskikh, K. URS BYE  
Voronov, Vladimir URS BYE  
Karner, Hillar URS BYE  
Smetanin, Anatoly URS BYE  
Sazonov, V. URS BYE  
Oim, Tonu URS BYE  
Luik, Helmuth URS BYE  
Seoev, Robert URS BYE  
Valiev, Neron URS BYE  
Barstatis, Reinhardas URS BYE  
Lukin, Andrei URS BYE  
Noskov, Anatoly URS BYE  
Anokhin, Anatoly URS BYE  
Vakulenko, V. URS BYE  
Etruk, Rein URS BYE  
Evelnin, I. URS BYE  
Karasev, Vladimir URS BYE  
Sorokin, Valentin URS BYE  
Amakov, Ya. URS BYE  
Gureev, V. URS BYE  
Varzhepetian, M. URS BYE  
1.-130. Polugaevsky, Tal, Vasiukov, Taimanov, Platonov, Sakharov, Antoshin, Zhuravlev, Bagirov, Furman, Kholmov, Zheliandinov, A.Zaitsev, Izvozchikov, Steinberg, Osnos, Tukmakov, Chistiakov, Bukhman, Alburt, Savon, Siniavsky, Lein, Donchenko, Mnatsakanian, Volovich, Lutikov, Krasnov, Tseshkovsky, Gurgenidze, Levin, Pavlenko, Shilov, Tarasov, Sosonko, Tseitlin, Cherepkov, Nezhmetdinov, Ubilava, Kuzmin, Arseniev, Dydyshko, Zhukhovitsky, Borisenko, Nikolaevsky, Doroshkievich, Mikenas, Gudim, Klovan, Murei, Privorotsky, Mikliaev, Nei, Kimmelfeld, Chernikov, Sveshnikov, Gusev, Butnorius, Nikitin, Slutsky, Zakharian, Pelts, Popov, I.Zaitsev, Dvoretsky, Zurakhov, Vaganian, Beradze, Slepoi, Shmit, Zilberstein, Belov, Kagan, Korensky, Rumiantsev, B.Sorokin, Chepukaitis, Shamis-Pavlov, Shereshevsky, Vl.Bykov, Kremenetsky, Tuzovsky, Alterman, Voloshin, Kalinkin, Kozlov, Muchnik, Sakovich, Gik, Karkmazov, Belokurov, Gulko, Kalinsky, Kirilov, Kots, Muratov, Polikarpov, Seleznev, Vaisman, Zagorovsky, Razvalaev, Terpugov, Va.Bykov, Levit, Tsereteli, Cherskikh, Voronov, Karner, Smetanin, Sazonov, Oim, Luik, Seoev, Valiev, Barstatis, Lukin, Noskov, Anokhin, Vakulenko, Etruk, Evelnin, Karasev, V.Sorokin, Amakov, Gureev, Varzhepetian, Zhidkov, Simagin, Moiseev, Kopylov — 0;
13th round
Polugaevsky, Lev URS BYE  
Tal, Mikhail URS BYE  
Vasiukov, Evgeny URS BYE  
Taimanov, Mark URS BYE  
Platonov, Igor URS BYE  
Sakharov, Yury URS BYE  
Antoshin, Vladimir URS BYE  
Zhuravlev, Valery URS BYE  
Bagirov, Vladimir URS BYE  
Furman, Semen URS BYE  
Kholmov, Ratmir URS BYE  
Zheliandinov, Viktor URS BYE  
Zaitsev, Alexander URS BYE  
Izvozchikov, Alexander URS BYE  
Steinberg, Mikhail URS BYE  
Osnos, Viacheslav URS BYE  
Tukmakov, Vladimir URS BYE  
Chistiakov, Alexander URS BYE  
Bukhman, Eduard URS BYE  
Alburt, Lev URS BYE  
Savon, Vladimir URS BYE  
Siniavsky, Alexander URS BYE  
Lein, Anatoly URS BYE  
Donchenko, Oleg URS BYE  
Mnatsakanian, Eduard URS BYE  
Volovich, Anatoly URS BYE  
Lutikov, Anatoly URS BYE  
Krasnov, Sergei URS BYE  
Tseshkovsky, Vitaly URS BYE  
Gurgenidze, Bukhuti URS BYE  
Levin, Naum URS BYE  
Pavlenko, Oleg URS BYE  
Shilov, Yury URS BYE  
Tarasov, Vitaly URS BYE  
Sosonko, Gennady URS BYE  
Tseitlin, Mark URS BYE  
Cherepkov, Alexander URS BYE  
Nezhmetdinov, Rashid URS BYE  
Ubilava, Elizbar URS BYE  
Kuzmin, Gennady URS BYE  
Arseniev, Vladimir URS BYE  
Dydyshko, Viacheslav URS BYE  
Zhukhovitsky, Samuel URS BYE  
Borisenko, Georgy URS BYE  
Nikolaevsky, Yury URS BYE  
Doroshkievich, Vladimir URS BYE  
Mikenas, Vladas URS BYE  
Gudim, L. URS BYE  
Klovan, Janis URS BYE  
Murei, Yakov URS BYE  
Privorotsky, Oleg URS BYE  
Mikliaev, Ilya URS BYE  
Nei, Iivo URS BYE  
Kimmelfeld, Rudolf URS BYE  
Chernikov, Oleg URS BYE  
Sveshnikov, Evgeny URS BYE  
Gusev, Yury URS BYE  
Butnorius, Algimantas URS BYE  
Nikitin, Yury URS BYE  
Slutsky, Leonid URS BYE  
Zakharian, Vanik URS BYE  
Pelts, Roman URS BYE  
Popov, Nikolai URS BYE  
Zaitsev, Igor URS BYE  
Dvoretsky, Mark URS BYE  
Zurakhov, Vladlen URS BYE  
Vaganian, Rafael URS BYE  
Beradze, Dzhemal URS BYE  
Slepoi, Iosif URS BYE  
Shmit, Anatoly URS BYE  
Zilberstein, Valery URS BYE  
Belov, Igor URS BYE  
Kagan, Iosif URS BYE  
Korensky, Valery URS BYE  
Rumiantsev, Boris URS BYE  
Sorokin, Boris URS BYE  
Chepukaitis, Genrikh URS BYE  
Shamis-Pavlov, Alexander URS BYE  
Shereshevsky, Mikhail URS BYE  
Bykov, Vladimir URS BYE  
Kremenetsky, Anatoly URS BYE  
Tuzovsky, Alexander URS BYE  
Alterman, Vladimir URS BYE  
Voloshin, Vladimir URS BYE  
Kalinkin, Boris URS BYE  
Kozlov, Vladimir URS BYE  
Muchnik, Khanan URS BYE  
Sakovich, Igor URS BYE  
Gik, Evgeny URS BYE  
Karkmazov, E. URS BYE  
Belokurov, E. URS BYE  
Gulko, Boris URS BYE  
Kalinsky, Igor URS BYE  
Kirilov, Valentin URS BYE  
Kots, Yury URS BYE  
Muratov, Vladimir URS BYE  
Polikarpov, Arkady URS BYE  
Seleznev, V. URS BYE  
Vaisman, Alexander URS BYE  
Zagorovsky, Vladimir URS BYE  
Razvalaev, N. URS BYE  
Terpugov, Evgeny URS BYE  
Bykov, Valery URS BYE  
Levit, Roman URS BYE  
Tsereteli, Archil URS BYE  
Cherskikh, K. URS BYE  
Voronov, Vladimir URS BYE  
Karner, Hillar URS BYE  
Smetanin, Anatoly URS BYE  
Sazonov, V. URS BYE  
Oim, Tonu URS BYE  
Luik, Helmuth URS BYE  
Seoev, Robert URS BYE  
Valiev, Neron URS BYE  
Barstatis, Reinhardas URS BYE  
Lukin, Andrei URS BYE  
Noskov, Anatoly URS BYE  
Anokhin, Anatoly URS BYE  
Vakulenko, V. URS BYE  
Etruk, Rein URS BYE  
Evelnin, I. URS BYE  
Karasev, Vladimir URS BYE  
Sorokin, Valentin URS BYE  
Amakov, Ya. URS BYE  
Gureev, V. URS BYE  
Varzhepetian, M. URS BYE  
1.-130. Polugaevsky, Tal, Vasiukov, Taimanov, Platonov, Sakharov, Antoshin, Zhuravlev, Bagirov, Furman, Kholmov, Zheliandinov, A.Zaitsev, Izvozchikov, Steinberg, Osnos, Tukmakov, Chistiakov, Bukhman, Alburt, Savon, Siniavsky, Lein, Donchenko, Mnatsakanian, Volovich, Lutikov, Krasnov, Tseshkovsky, Gurgenidze, Levin, Pavlenko, Shilov, Tarasov, Sosonko, Tseitlin, Cherepkov, Nezhmetdinov, Ubilava, Kuzmin, Arseniev, Dydyshko, Zhukhovitsky, Borisenko, Nikolaevsky, Doroshkievich, Mikenas, Gudim, Klovan, Murei, Privorotsky, Mikliaev, Nei, Kimmelfeld, Chernikov, Sveshnikov, Gusev, Butnorius, Nikitin, Slutsky, Zakharian, Pelts, Popov, I.Zaitsev, Dvoretsky, Zurakhov, Vaganian, Beradze, Slepoi, Shmit, Zilberstein, Belov, Kagan, Korensky, Rumiantsev, B.Sorokin, Chepukaitis, Shamis-Pavlov, Shereshevsky, Vl.Bykov, Kremenetsky, Tuzovsky, Alterman, Voloshin, Kalinkin, Kozlov, Muchnik, Sakovich, Gik, Karkmazov, Belokurov, Gulko, Kalinsky, Kirilov, Kots, Muratov, Polikarpov, Seleznev, Vaisman, Zagorovsky, Razvalaev, Terpugov, Va.Bykov, Levit, Tsereteli, Cherskikh, Voronov, Karner, Smetanin, Sazonov, Oim, Luik, Seoev, Valiev, Barstatis, Lukin, Noskov, Anokhin, Vakulenko, Etruk, Evelnin, Karasev, V.Sorokin, Amakov, Gureev, Varzhepetian, Zhidkov, Simagin, Moiseev, Kopylov — 0;
Information

35th Soviet Chess Championship
Dates: 7th - 26th December 1967
City: Kharkov (Soviet Union)
Venue:
Organizers:
Tournament Director:
Chief Arbiter:
Players participating: 130
Games played: 0
Competition format: Thirteen round Swiss
Tie-breaks: 1. Buchholz
Time control: 2h30m/50
PGN game file: urs-1967.pgn