[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Hungary
(HUN)
Hungary


EUROPEAN WOMEN'S TEAM CHESS CHAMPIONSHIP See context-sensitive help
PLAYER LIST IN ALPHABETICAL ORDER
no. ttl name team ap years pts gms + = - % medals
team ind
1. WGM Dembo, Yelena HUN 2 2001-2003 10 16 5 10 1 62.5 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
2. IM Gara, Anita HUN 8 1997, 2003-2013, 2017 30 50 22 16 12 60.0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 1
3. WGM Gara, Tícia HUN 7 2001, 2007-2017 21 40 12 18 10 52.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
4. WIM Grábics, Mónika HUN 2 1997-1999 5 10 3 4 3 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
5. GM Hoang Thanh Trang HUN 4 2007, 2011-2013, 2017 18½ 35 10 17 8 52.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
6. WGM Ivánka-Budinszky, Mária HUN 1 1992 4 1 1 2 37.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
7. WGM Lakos, Nikoletta HUN 4 1997-1999, 2005, 2009 16 25 13 6 6 64.0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0
8. IM Lázárné Vajda, Szidónia HUN 1 2017 8 3 3 2 56.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
9. IM Mádl, Ildikó HUN 7 1992, 1999-2001, 2005-2007, 2011, 2015 28½ 52 15 27 10 54.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
10. WGM Medvegy, Nóra HUN 1 2005 6 1 1 4 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
11. WGM Papp, Petra HUN 3 2013-2017 13½ 22 10 7 5 61.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
12. IM Rudolf, Anna HUN 4 2009-2015 17 29 11 12 6 58.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
13. IM Vajda, Szidónia HUN 5 2003-2009, 2015 20½ 38 9 23 6 53.9 0 - 1 - 0 0 - 0 - 1
14. WGM Verőci, Zsuzsa HUN 1 1992 7 1 5 1 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0

URL: http://www.olimpbase.org/teamsu/hun_i01.html