[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Hungary
(HUN)
Hungary


WORLD MEN'S TEAM CHESS CHAMPIONSHIP See context-sensitive help
PLAYER LIST IN ALPHABETICAL ORDER
no. ttl name team ap years pts gms + = - % medals
team ind
1. GM Ács, Péter HUN 1 2001 6 0 5 1 41.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
2. GM Adorján, András HUN 2 1985-1989 12 1 9 2 45.8 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
3. GM Almási, Zoltán HUN 2 2011, 2015 8 17 4 8 5 47.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
4. GM Balogh, Csaba HUN 2 2011, 2015 10 16 5 10 1 62.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
5. GM Csom, István HUN 1 1985 7 2 5 0 64.3 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0
6. GM Erdős, Viktor HUN 2 2011, 2015 7 0 5 2 35.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
7. GM Faragó, Iván HUN 1 1985 3 6 0 6 0 50.0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
8. GM Grószpéter, Attila HUN 2 1985-1989 8 2 5 1 56.3 0 - 1 - 0 1 - 0 - 0
9. GM Gyimesi, Zoltán HUN 1 2001 7 2 5 0 64.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
10. IM Horváth, József HUN 1 1989 6 1 5 0 58.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
11. GM Kállai, Gábor HUN 0 0 0 0 0 0 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
12. GM Lékó, Péter HUN 3 2001, 2011, 2015 12½ 24 3 19 2 52.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
13. GM Lukács, Péter HUN 1 1989 4 0 3 1 37.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
14. GM Pintér, József HUN 1 1985 6 9 5 2 2 66.7 0 - 1 - 0 1 - 0 - 0
15. GM Polgár, Judit HUN 1 2011 5 9 4 2 3 55.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
16. GM Portisch, Lajos HUN 1 1985 9 2 7 0 61.1 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
17. GM Rapport, Richárd HUN 1 2015 6 0 3 3 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
18. GM Ribli, Zoltán HUN 1 1985 9 4 5 0 72.2 0 - 1 - 0 1 - 0 - 0
19. GM Ruck, Róbert HUN 1 2001 4 7 3 2 2 57.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
20. GM Sax, Gyula HUN 2 1985-1989 9 15 4 10 1 60.0 0 - 1 - 0 1 - 0 - 0
21. IM Tolnai, Tibor HUN 1 1989 5 3 1 1 70.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
22. GM Varga, Zoltán HUN 1 2001 5 2 1 2 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0

URL: http://www.olimpbase.org/teamst/hun_i01.html