[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Hungary
(HUN)
Hungary


EUROPEAN MEN'S TEAM CHESS CHAMPIONSHIP See context-sensitive help
PLAYER LIST IN ALPHABETICAL ORDER
no. ttl name team ap years pts gms + = - % medals
team ind
1. GM Ács, Péter HUN 1 2003 9 3 3 3 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
2. GM Adorján, András HUN 6 1970-1983, 1992 21½ 37 9 25 3 58.1 0 - 3 - 2 1 - 0 - 2
3. GM Almási, Zoltán HUN 9 1997-1999, 2005-2017 45½ 72 27 37 8 63.2 0 - 1 - 2 0 - 1 - 3
4. GM Balogh, Csaba HUN 6 2005-2015 27½ 42 18 19 5 65.5 0 - 0 - 2 0 - 1 - 2
5. GM Bánusz, Tamás HUN 1 2013 3 5 1 4 0 60.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
6. GM Barcza, Gedeon HUN 3 1961-1970 15 26 7 16 3 57.7 0 - 1 - 2 1 - 0 - 0
7. GM Bárczay, László HUN 2 1970, 1977 12 2 7 3 45.8 0 - 2 - 0 0 - 0 - 0
8. GM Berkes, Ferenc HUN 7 2003-2011, 2015-2017 25½ 49 15 21 13 52.0 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0
9. GM Bilek, István HUN 4 1961-1973 18 33 10 16 7 54.5 0 - 1 - 3 0 - 2 - 1
10. GM Csernyin, Alexander HUN 3 1992-1999 10 20 2 16 2 50.0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
11. GM Csom, István HUN 6 1970-1983, 1992 23 39 12 22 5 59.0 0 - 3 - 2 1 - 1 - 1
12. IM Dely, Péter HUN 2 1965-1970 15 4 9 2 56.7 0 - 1 - 1 0 - 1 - 0
13. GM Erdős, Viktor HUN 2 2013, 2017 14 3 9 2 53.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
14. GM Faragó, Iván HUN 4 1977-1989 18 5 7 6 47.2 0 - 2 - 1 0 - 0 - 0
15. IM Flesch, János HUN 1 1965 7 1 5 1 50.0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1
16. IM Flórián, Tibor HUN 1 1961 9 2 3 4 38.9 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
17. IM Forintos, Győző HUN 4 1961-1973 22½ 33 19 7 7 68.2 0 - 1 - 3 2 - 1 - 1
18. GM Grószpéter, Attila HUN 2 1983-1989 9 14 6 6 2 64.3 0 - 0 - 1 0 - 1 - 0
19. GM Gyimesi, Zoltán HUN 6 1997, 2003-2011 17 34 7 20 7 50.0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
20. IM Haág, Ervin HUN 2 1961, 1970 7 11 5 4 2 63.6 0 - 1 - 1 0 - 0 - 1
21. IM Hazai, László HUN 2 1977-1980 1 3 0 2 1 33.3 0 - 2 - 0 0 - 0 - 0
22. IM Honfi, Károly HUN 4 1961-1973 14 27 10 8 9 51.9 0 - 1 - 3 0 - 1 - 1
23. IM Horváth, Csaba HUN 1 1989 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
24. IM Horváth, József HUN 1 1989 9 3 5 1 61.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
25. IM Horváth, Tamás HUN 1 1983 5 3 1 1 70.0 0 - 0 - 1 0 - 1 - 0
26. IM Kluger, Gyula HUN 1 1965 6 1 3 2 41.7 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1
27. GM Lékó, Péter HUN 4 1999, 2011, 2015-2017 20 35 7 26 2 57.1 0 - 1 - 2 0 - 1 - 0
28. GM Lengyel, Levente HUN 3 1961-1970 14½ 27 4 21 2 53.7 0 - 1 - 2 0 - 0 - 1
29. GM Lukács, Péter HUN 3 1977-1980, 1992 9 14 6 6 2 64.3 0 - 2 - 0 0 - 0 - 0
30. IM Navarovszky, László HUN 2 1961-1965 7 1 5 1 50.0 0 - 0 - 2 0 - 1 - 0
31. GM Pintér, József HUN 5 1980-1989, 1997-1999 15½ 32 6 19 7 48.4 0 - 2 - 1 0 - 0 - 1
32. IM Pogáts, József HUN 2 1961-1965 15 6 7 2 63.3 0 - 0 - 2 0 - 2 - 0
33. GM Polgár, Judit HUN 3 1989, 1999, 2013 16 25 11 10 4 64.0 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0
34. IM Polgár, Zsuzsa HUN 1 1989 9 3 5 1 61.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
35. GM Portisch, Lajos HUN 8 1961-1983, 1992 35½ 59 16 39 4 60.2 0 - 3 - 4 2 - 2 - 3
36. GM Rapport, Richárd HUN 2 2015-2017 11½ 17 8 7 2 67.6 0 - 0 - 1 1 - 0 - 0
37. GM Ribli, Zoltán HUN 4 1973-1983 15½ 28 6 19 3 55.4 0 - 2 - 2 1 - 1 - 0
38. GM Ruck, Róbert HUN 4 2003-2009 15 27 6 18 3 55.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
39. GM Sax, Gyula HUN 5 1973-1983, 1997 19 35 11 16 8 54.3 0 - 2 - 2 1 - 0 - 1
40. Schneider, Attila HUN 1 1983 2 3 1 2 0 66.7 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
41. GM Szabó, László HUN 4 1961-1973 16 33 8 16 9 48.5 0 - 1 - 3 0 - 0 - 2
42. IM Szily, József HUN 1 1961 ½ 2 0 1 1 25.0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
43. IM Tolnai, Tibor HUN 1 1989 7 0 5 2 35.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
44. Tompa, János HUN 1 1973 ½ 2 0 1 1 25.0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
45. GM Vadász, László HUN 2 1977-1980 6 11 3 6 2 54.5 0 - 2 - 0 1 - 0 - 1
46. GM Varga, Zoltán HUN 1 2003 6 3 3 0 75.0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0

URL: http://www.olimpbase.org/teamse/hun_i01.html