FIDE World Chess Championship cycle 2008-2010

[ Competition summary || European Ch.   2008 | European Ch.   2009 | American Continental Championship | Asian Championship | African Championship |
| Zonal 2.1 | Zonal 2.2 | Zonal 2.3 | Zonal 2.4 | Zonal 2.5 | Zonal 3.1 | Zonal 3.2 | Zonal 3.3 | Zonal 3.4 | Zonal 3.5 | Zonal 3.6 || FIDE World Ch ]

Zonal 3.5 (China) :: Beijing 2009

<< [ Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th || Information ] >>


Crosstable

pos. name Elo flag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pts + = -
1.-2. WGM Ruan Lufei 2486 CHN ½ 0 ½ ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 5 5 1
1.-2. WGM Shen Yang 2420 CHN ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 4 7 0
3.-4. WGM Huang Qian 2410 CHN 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 0 1 7 4 6 1
3.-4. Ju Wenjun 2454 CHN ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 7 4 6 1
5. IM Wang Yu 2109 CHN ½ ½ ½ 1 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 3 7 1
6. Tan Zhongyi 2436 CHN ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0 0 0 1 1 3 5 3
7. WGM Gu Xiaobing 2336 CHN 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 0 1 1 0 5 3 4 4
8.-9. Wang Xiaohui 2265 CHN 0 0 0 0 ½ 1 0 1 1 ½ ½ 3 3 5
8.-9. WFM Ding Yixin 2281 CHN 0 ½ ½ ½ 0 1 1 0 0 1 0 3 3 5
10. WIM Zhang Xiaowen 2340 CHN 0 0 ½ 0 ½ 1 0 0 1 0 1 4 3 2 6
11.-12. Wang Jue 2162 CHN ½ 0 1 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ 2 3 6
11.-12. WGM Zhang Jilin 2335 CHN 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ 1 0 ½ 2 3 6

Round by round results


1st round — 17th April 2009
WFM Ding Yixin CHN 2281 1 - 0 2162 CHN Wang Jue
WGM Huang Qian CHN 2410 1 - 0 2336 CHN WGM Gu Xiaobing
Ju Wenjun CHN 2454 1 - 0 2265 CHN Wang Xiaohui
WGM Shen Yang CHN 2420 ½ - ½ 2436 CHN Tan Zhongyi
IM Wang Yu CHN 2109 ½ - ½ 2335 CHN WGM Zhang Jilin
WIM Zhang Xiaowen CHN 2340 0 - 1 2486 CHN WGM Ruan Lufei
1.-4. Ruan Lufei, Huang Qian, Ju Wenjun, Ding Yixin — 1; 5.-8. Shen Yang, Wang Yu, Tan Zhongyi, Zhang Jilin — ½; 9.-12. Gu Xiaobing, Wang Xiaohui, Zhang Xiaowen, Wang Jue — 0;
2nd round — 18th April 2009
WGM Gu Xiaobing CHN 2336 ½ - ½ 2436 CHN Tan Zhongyi
WGM Huang Qian CHN 2410 ½ - ½ 2281 CHN WFM Ding Yixin
WGM Ruan Lufei CHN 2486 ½ - ½ 2420 CHN WGM Shen Yang
Wang Jue CHN 2162 0 - 1 2109 CHN IM Wang Yu
Wang Xiaohui CHN 2265 1 - 0 2340 CHN WIM Zhang Xiaowen
WGM Zhang Jilin CHN 2335 0 - 1 2454 CHN Ju Wenjun
1. Ju Wenjun — 2; 2.-5. Ruan Lufei, Huang Qian, Wang Yu, Ding Yixin — 1½; 6.-8. Shen Yang, Tan Zhongyi, Wang Xiaohui — 1; 9.-10. Gu Xiaobing, Zhang Jilin — ½; 11.-12. Zhang Xiaowen, Wang Jue — 0;
3rd round — 19th April 2009
WFM Ding Yixin CHN 2281 1 - 0 2336 CHN WGM Gu Xiaobing
Ju Wenjun CHN 2454 1 - 0 2162 CHN Wang Jue
WGM Shen Yang CHN 2420 1 - 0 2265 CHN Wang Xiaohui
Tan Zhongyi CHN 2436 ½ - ½ 2486 CHN WGM Ruan Lufei
IM Wang Yu CHN 2109 ½ - ½ 2410 CHN WGM Huang Qian
WIM Zhang Xiaowen CHN 2340 1 - 0 2335 CHN WGM Zhang Jilin
1. Ju Wenjun — 3; 2. Ding Yixin — 2½; 3.-6. Ruan Lufei, Shen Yang, Huang Qian, Wang Yu — 2; 7. Tan Zhongyi — 1½; 8.-9. Wang Xiaohui, Zhang Xiaowen — 1; 10.-11. Gu Xiaobing, Zhang Jilin — ½; 12. Wang Jue — 0;
4th round — 20th April 2009
WFM Ding Yixin CHN 2281 0 - 1 2109 CHN IM Wang Yu
WGM Gu Xiaobing CHN 2336 0 - 1 2486 CHN WGM Ruan Lufei
WGM Huang Qian CHN 2410 ½ - ½ 2454 CHN Ju Wenjun
Wang Jue CHN 2162 1 - 0 2340 CHN WIM Zhang Xiaowen
Wang Xiaohui CHN 2265 1 - 0 2436 CHN Tan Zhongyi
WGM Zhang Jilin CHN 2335 0 - 1 2420 CHN WGM Shen Yang
1. Ju Wenjun — 3½; 2.-4. Ruan Lufei, Shen Yang, Wang Yu — 3; 5.-6. Huang Qian, Ding Yixin — 2½; 7. Wang Xiaohui — 2; 8. Tan Zhongyi — 1½; 9.-10. Zhang Xiaowen, Wang Jue — 1; 11.-12. Gu Xiaobing, Zhang Jilin — ½;
5th round — 21st April 2009
WGM Ruan Lufei CHN 2486 ½ - ½ 2454 CHN Ju Wenjun
WGM Shen Yang CHN 2420 ½ - ½ 2336 CHN WGM Gu Xiaobing
Tan Zhongyi CHN 2436 0 - 1 2340 CHN WIM Zhang Xiaowen
Wang Jue CHN 2162 1 - 0 2410 CHN WGM Huang Qian
Wang Xiaohui CHN 2265 ½ - ½ 2109 CHN IM Wang Yu
WGM Zhang Jilin CHN 2335 1 - 0 2281 CHN WFM Ding Yixin
1. Ju Wenjun — 4; 2.-4. Ruan Lufei, Shen Yang, Wang Yu — 3½; 5.-7. Huang Qian, Wang Xiaohui, Ding Yixin — 2½; 8.-9. Zhang Xiaowen, Wang Jue — 2; 10.-11. Tan Zhongyi, Zhang Jilin — 1½; 12. Gu Xiaobing — 1;
6th round — 22nd April 2009
WFM Ding Yixin CHN 2281 0 - 1 2265 CHN Wang Xiaohui
WGM Gu Xiaobing CHN 2336 1 - 0 2162 CHN Wang Jue
WGM Huang Qian CHN 2410 1 - 0 2335 CHN WGM Zhang Jilin
Ju Wenjun CHN 2454 ½ - ½ 2436 CHN Tan Zhongyi
IM Wang Yu CHN 2109 ½ - ½ 2486 CHN WGM Ruan Lufei
WIM Zhang Xiaowen CHN 2340 0 - 1 2420 CHN WGM Shen Yang
1.-2. Shen Yang, Ju Wenjun — 4½; 3.-4. Ruan Lufei, Wang Yu — 4; 5.-6. Huang Qian, Wang Xiaohui — 3½; 7. Ding Yixin — 2½; 8.-11. Tan Zhongyi, Gu Xiaobing, Zhang Xiaowen, Wang Jue — 2; 12. Zhang Jilin — 1½;
7th round — 24th April 2009
Ju Wenjun CHN 2454 ½ - ½ 2336 CHN WGM Gu Xiaobing
WGM Ruan Lufei CHN 2486 ½ - ½ 2162 CHN Wang Jue
WGM Shen Yang CHN 2420 ½ - ½ 2281 CHN WFM Ding Yixin
Tan Zhongyi CHN 2436 ½ - ½ 2410 CHN WGM Huang Qian
Wang Xiaohui CHN 2265 ½ - ½ 2335 CHN WGM Zhang Jilin
WIM Zhang Xiaowen CHN 2340 ½ - ½ 2109 CHN IM Wang Yu
1.-2. Shen Yang, Ju Wenjun — 5; 3.-4. Ruan Lufei, Wang Yu — 4½; 5.-6. Huang Qian, Wang Xiaohui — 4; 7. Ding Yixin — 3; 8.-11. Tan Zhongyi, Gu Xiaobing, Zhang Xiaowen, Wang Jue — 2½; 12. Zhang Jilin — 2;
8th round — 25th April 2009
WFM Ding Yixin CHN 2281 1 - 0 2436 CHN Tan Zhongyi
WGM Gu Xiaobing CHN 2336 0 - 1 2335 CHN WGM Zhang Jilin
WGM Huang Qian CHN 2410 1 - 0 2486 CHN WGM Ruan Lufei
Ju Wenjun CHN 2454 1 - 0 2340 CHN WIM Zhang Xiaowen
Wang Jue CHN 2162 ½ - ½ 2265 CHN Wang Xiaohui
IM Wang Yu CHN 2109 ½ - ½ 2420 CHN WGM Shen Yang
1. Ju Wenjun — 6; 2. Shen Yang — 5½; 3.-4. Huang Qian, Wang Yu — 5; 5.-6. Ruan Lufei, Wang Xiaohui — 4½; 7. Ding Yixin — 4; 8.-9. Wang Jue, Zhang Jilin — 3; 10.-12. Tan Zhongyi, Gu Xiaobing, Zhang Xiaowen — 2½;
9th round — 26th April 2009
WGM Ruan Lufei CHN 2486 1 - 0 2281 CHN WFM Ding Yixin
WGM Shen Yang CHN 2420 ½ - ½ 2454 CHN Ju Wenjun
Tan Zhongyi CHN 2436 1 - 0 2109 CHN IM Wang Yu
Wang Xiaohui CHN 2265 0 - 1 2410 CHN WGM Huang Qian
WGM Zhang Jilin CHN 2335 ½ - ½ 2162 CHN Wang Jue
WIM Zhang Xiaowen CHN 2340 0 - 1 2336 CHN WGM Gu Xiaobing
1. Ju Wenjun — 6½; 2.-3. Shen Yang, Huang Qian — 6; 4. Ruan Lufei — 5½; 5. Wang Yu — 5; 6. Wang Xiaohui — 4½; 7. Ding Yixin — 4; 8.-11. Tan Zhongyi, Gu Xiaobing, Wang Jue, Zhang Jilin — 3½; 12. Zhang Xiaowen — 2½;
10th round — 27th April 2009
WFM Ding Yixin CHN 2281 0 - 1 2340 CHN WIM Zhang Xiaowen
WGM Gu Xiaobing CHN 2336 1 - 0 2265 CHN Wang Xiaohui
WGM Huang Qian CHN 2410 ½ - ½ 2420 CHN WGM Shen Yang
Wang Jue CHN 2162 0 - 1 2436 CHN Tan Zhongyi
IM Wang Yu CHN 2109 1 - 0 2454 CHN Ju Wenjun
WGM Zhang Jilin CHN 2335 0 - 1 2486 CHN WGM Ruan Lufei
1.-4. Ruan Lufei, Shen Yang, Huang Qian, Ju Wenjun — 6½; 5. Wang Yu — 6; 6.-8. Tan Zhongyi, Gu Xiaobing, Wang Xiaohui — 4½; 9. Ding Yixin — 4; 10.-12. Zhang Xiaowen, Wang Jue, Zhang Jilin — 3½;
11th round — 28th April 2009
Ju Wenjun CHN 2454 ½ - ½ 2281 CHN WFM Ding Yixin
WGM Ruan Lufei CHN 2486 1 - 0 2265 CHN Wang Xiaohui
WGM Shen Yang CHN 2420 1 - 0 2162 CHN Wang Jue
Tan Zhongyi CHN 2436 1 - 0 2335 CHN WGM Zhang Jilin
IM Wang Yu CHN 2109 ½ - ½ 2336 CHN WGM Gu Xiaobing
WIM Zhang Xiaowen CHN 2340 ½ - ½ 2410 CHN WGM Huang Qian
1.-2. Ruan Lufei, Shen Yang — 7½; 3.-4. Huang Qian, Ju Wenjun — 7; 5. Wang Yu — 6½; 6. Tan Zhongyi — 5½; 7. Gu Xiaobing — 5; 8.-9. Wang Xiaohui, Ding Yixin — 4½; 10. Zhang Xiaowen — 4; 11.-12. Wang Jue, Zhang Jilin — 3½;
Information

Zonal 3.5 (China)
Dates: 17th - 28th April 2009
City: Beijing (China)
Venue:
Organizers: Chinese Chess Federation
Chief Arbiter: IA Xiao Hong (CHN)
Players participating: 12 (incl. 1 IM, 5 WGMs, 1 WIM, 1 WFM)
Games played: 66
Competition format: Round Robin
Tie-breaks: none
Time control: 90m/40 + 30m/all + 30s/incr.
Website: https://ratings.fide.com/tournament_details.phtml?event=44318
PGN game file: wwc2010-zonal35.pgn