Friendly matches in USSR

Friendly games in USSRThe list (very incomplete) includes friendly matches played by the Soviet republics and the cities in the Soviet Union era (1922-1991). Home matches vs independent nations are also in. Click here for worldwide friendlies list.

Please check our help Online help for format explanation.


[ 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 ]1946

 • I Pribaltika (1945)
  1. Lithuania; II Pribaltika (1946) 1. Lithuania (Moscow OTC)
 • Estonian SSR-Lithuanian SSR 17-8

1947


1948


1949


1950

 • Estonian SSR-Lithuanian SSR 14½-5½

1951


1952


1953


1954

 • Moscow: Moscow-Ukrainian SSR 9½-5½
  (Bronstein, Averbakh — Geller, Bannik). It was to celebrate 300th anniversary of incorporation of Ukraine to Russia!
 • December/January 1955, Warsaw: Byelorussian SSR-Poland 11-3 (6½-½, 4½-2½)
  (Boleslavsky 1½ Sliwa; Suetin 1½ Witkowski; Sokolsky ½½ Tarnowski; Saigin 1½ Gawlikowski; Veresov 1½ Gromek; Goldenov 11 Branicki; (w)Zvorykina 11 Holuj)
 • Krakow: Start Krakow-Byelorussian SSR 2½-11½

1955


1956

 • Uzbek SSR-India 4½-3½ (Mukhitdinov, Elbekov, Birbrager, Khodzhibekov - (...))
 • (women) Ukrainian SSR-Russian SFSR 17-11

1957

 • 26th December-3rd January 1957, Minsk: Byelorussian SSR-Poland 13½-6½ (6½-3½, 7-3)
  (Boleslavsky 1½ Sliwa; Suetin ½1 Plater; Veresov 1½ Dzieciolowski; Goldenov 01 Luczynowicz; Saigin ½½ Tarnowski; Sokolsky 1½ Branicki; Roizman ½1 Arlamowski; Shagalovich ½1 Szukszta; (w)Zvorykina 11 Holuj; (w)Shegina ½0 Jurczynska)
 • 6th-10th August Bulgaria-Russian SFSR 8½-11½ (4-6, 4½-5½)
  (Neikirch ½0 Taimanov; Kolarov ½½ Nezhmetdinov; Minev 01 Aronin; Padevsky 10 Vasiukov; Milev ½½ Ilivitsky; Bobotsov 0½ Shamkovich; Filchev ½½ Krogius; Tsvetkov ½0 Kotkov; Asenova ½½ V.Borisenko; Ivanova 01 Tikhomirova)
 • 15th-17th October, Minsk: Byelorussian SSR-Hungary 10½-9½ (5-5, 5½-4½)
  (Boleslavsky 01 Barcza; Suetin 1½ Bilek; Veresov ½1 Kluger; Sokolsky ½½ Bely; Goldenov 10 Szilagyi; Saigin ½0 Portisch; Shagalovitz 0½ Forintos; Roizman ½1 Sandor; (w)Zworikina 11 Honsch; (w)Skegina 00 Sinka)
 • 19th-21st October, Tallinn: Estonian SSR-Hungary 7½-12½ (Keres 00 Barcza, (...))
 • 24th-26th October, Leningrad: Leningrad-Budapest 12½-11½ (7½-4½, 5-7)
  (Spassky ½1 Barcza; Taimanov ½½ Bilek; Korchnoi ½½ Szilagyi; Tolush 11 Bely; Furman 10 Kluger; Tserepkov 01 Portisch; Bivshev ½½ Forintos; Aronson ½½ Florian; Kopylov 10 [Sandor, Koberl]; Rovner ½0 Szily; (w)Rudenko ½0 Hönsch; (w)Volpert 10 Sinka)
 • December, Italy: Tour of Riga Chess Club (Tal, Gipslis, Klavins, Solmanis, Alexandrovs): Milan-Riga 2-8, Venice-Riga ½-9½, Reggio Emilia-Riga 2½-7½, Florence-Riga 3½-6½ and Rome-Riga 1½-8½
  (Tal 9/10, Gipslis 8, Kliavins 8½, Solmanis 8, V.Alexandrov 6½)
 • Ukrainian SSR-Lithuanian SSR 13-7
 • Ukrainian SSR-Russian SFSR 18-22

1958

 • Polanica-Zdrój: Poland-Byelorussian SSR 23-41
  (Scheveningen: Suetin 7, Saigin 6½, Sokolsky 5½, Lyuboschits 5, Shaglovich 5, Kamenetsky 4½, Roizman 4½, Veresov 3 — Sliwa 4½, Tarnowski 3½, Szukszta 3½, Kostro 3, Plater 3, Witkowski 2½, Brzózka 2, Gromek 1)
 • 5th-6th December, Moscow: Moscow-Leningrad 40-40 (21½-18½, 18½-21½)
  (Spassky ½½ Smyslov (...))
 • 7th-14th August, Leningrad: Russian SFSR-Bulgaria 16½-3½ (8-2, 8½-1½)
  (Spassky 11 Bobotsov; Tolush 11 Kolarov; Nezhmetdinov 11 Milev; Aronin ½1 Padevsky; Krogius ½½ Minev; Lutikov 11 Bobekov; Shamkovich 11 [V.Popov, Popov]; Borisenko ½0 Ivanov; (w)V.Borisenko 11 A.Ivanova; (w)Tikhomirova ½1 Asenova)
 • Ukrainian SSR-Lithuanian SSR 10½-9½

1959

 • 7th-9th May, Tallinn: Estonian SSR-Finland 13½-6½ (7½-2½, 6-4)
  (Keres ½½ Ojanen; Oossi ½½ Böök; Nei 1½ Rantanen; Randviir 01 Salo; Arulaid 1½ Fred; Tarve 11 Hallstrom; Luik 1½ Hanninen; Mikkov 1½ Niemelä; Heuer 10 Heinonen; Hermlin ½1 Saren)
 • 9th May, Moscow: Moscow-Leningrad 10-10
  (Smyslov ½-1½ Spassky; Petrosian 1-1 Taimanov; Bronstein ½½ Korchnoi; Flohr ½½ Bondarevsky; Averbakh 1½-½ Tolush; Vasiukov 1½-½ Furman (...))
 • Vilnius: Lithuanian SSR-Latvian SSR 10½-7½ (Kholmov — Tal)
 • Tallinn: Estonian SSR-Latvian SSR 8½-9½ (Keres — Tal)
 • Vilnius: Lithuanian SSR-Byelorussian SSR 9-9
 • Tallinn: Estonian SSR-Byelorussian SSR 6½-11½
 • Moscow: Moscow-Byelorussian SSR 10½-7½
  (Smyslov ½-1½ Boleslavsky; Petrosian 1-1 Suetin; Bronstein 1-1 Veresov; Averbakh ½-½ Sokolsky; Ragozin 1-1 Shagalovich (...))
 • Estonian SSR-Georgian SSR 9½-8½
 • Leningrad-Budapest 26½-17½ (3½-7½, 7½-3½, 8-3, 7½-3½)
  (Spassky 01½½ Szabo; Taimanov ½110 Portisch; Korchnoi ½½1½ Barcza; Tolush 0½11 Bilek; Bondarevsky 0½½½ Dely; Furman 0001 Forintos; Byvshev 01½½ Honfi; Cherepkov ½½11 Pogacs; (w)Volpert 11½1 Karakasne; (w)Dmitrieva 0111 Bilekne; Bishard 1½1½ Sinka)

1960

 • January, Leningrad: Leningrad-Moscow 46-34 (20-20, 26-14)
  (Spassky 1½ Smyslov (...))
 • 6th-11th May, Tbilisi: Georgian SSR-Romania 18-14 (4-4, 3½-4½, 4½-3½, 6-2)
  (Gurgenidze ½½½1 Radovic; Buslaev ½½½½ Drimer; Shishov 10½1 Ghitescu; [Blagidze, Blagidze, Dzhanoev, Dzhanoev] ½00½ Soos; (j)Izvonnikov ½½0½ Gheorghiu; (w)Gaprindashvili 0111 Teodorescu; (w)Togonidze ½011 Polihroniade; Kakabadze ½11½ [Pogorevic, Pogorevic, Nicolau, Nicolau]
 • 14th-15th May, Helsinki: Finland-Estonian SSR 8½-13½ (5-6, 3½-7½)
  (Ojanen 10 Keres; Böök ½1 Nei; Salo 1½ Uusi; Pastuhoff 01 Arulaid; Koskinen ½0 Mikkov; Fred ½½ Luik; Niemelä 0½ Randviir; Hällström 00 Rosenfeld; Kanko ½0 Tarve; Westerinen 00 Nei; Vuorenpää 10 Rootare)
 • 12th-15th June, Kyiv: Ukrainian SSR-Russian SFSR 18-22 (7½-12½, 10½-9½)
  (Geller 00 Polugaevsky; Nikolaevsky 0½ Tarasov; Sakharov 0½ Lutikov; Stein 11 Krogius; Bannik 00 Shamkovich; Novolashin 1½ Borisenko; Shianovsky ½½ Nezhmetdinov; Zurakhov 01 Aronin; Kostiuchenko ½½ Antoshin; Zamikhovsky ½½ Zagorovsky; Malinova 0½ Borisenko; Yakir 10 Gurfinkel; Vitkovskaya 0½ Skegina; Antonova ½½ Filanovskaya; Nisenboim ½1 Glinskaya; Vaisberg 01 Kozlovskaya; Rusinkevich ½1 Anischenko; Rubinchik ½0 Pakhomova; Kriukova 10 Grigorieva; Tsirtsene 01 Kazmina)
 • Leningrad-Budapest 32-20 (7-6, 8-5, 9½-3½, 7½-5½)
  (Spassky ½1½1 Barcza; Shishkin 1½10 Portisch; Cherepkov 01½1 Bilek; Furman 1½½½ Lengyel; Reshko ½11½ Klyuger; Usov ½010 Honfi; Klaman ½½11 Forintos; Artsukevich ½½½½ Florian; Genin 0000 Tomanovics; Volpert 111½ Honfine; Dmitrieva ½111 Bilekne; Brilova ½½½½ Sinka; Genina ½½11 Kmetovics)
 • Estonian SSR-Lithuanian SSR 36½-23½
 • December, Moscow: Moscow-Leningrad 39½-40½ (20-20, 19½-20½)
  (Botvinnik ½0 Korchnoi; Smyslov ½1 Spassky; Petrosian ½1 Bondarevsky; Bronstein 1½ Tolush; Averbakh 10 Cherepkov; Kotov ½½ Furman; Flohr 10 Shishkin; Simagin ½0 Osnos; Khasin 10 Reshko; Vasiukov ½½ Usov (...))

1961

 • 18th-19th June, Parnpuu: Estonian SSR-Finland 14½-7½ (7½-3½, 7-4)
  (Nei ½0 Ojanen; Uusi 00 Beck; Heuer ½½ Rantanen; Arulaid 10 Fred; Randviir ½1 Koskinen; Ludolf 1½ Niemela; Rozenfeld 11 Hellstrom; Karner 11 Kanko; Luik ½1 Kiviaho; Voremaa 11 Westerinen; Rootare ½1 Vuorenpaa)
 • May, Tallinn: Estonian SSR-Latvian SSR 10½-9½
 • Erevan: Armenian SSR-Azerbaijan SSR 11-9 (6½-3½, 4½-5½)
 • 5th-10th April, Budapest: Budapest-Leningrad 16½-31½ (2½-9½, 5½-6½, 3½-8½, 5-7)
  (Szabo 0½00 Korchnoi; Portisch 0½00 Spassky; Barcza 0½1½ Bondarevsky; Bilek 0½½½ Cherepkov; Haag 0010 Shishkin; Dely 1½½½ Osnos; Honfi 0½½1 Reshko; Florian ½½½½ Usov; Pogacs ½½01 Khavsky; Gastonyi 0001 Vladimirov; Sillye 0½00 Volpert; Karakasne ½1½0 Dmitrieva)
 • 24th-26th September, Sofia: Bulgaria-Russian SSR 6½-13½ (2½-7½, 4-6)
  (Bobotsov ½½ Polugaevsky; Minev 0½ Lutikov; Neikirch 00 Borisenko; Padevsky ½½ Nezhmetdinov; Kolarov ½1 Antoshin; Radulov ½0 Krogius; Prakhov 0½ Shestoperov; Bobekov ½½ Khodos; (w)Asenova 0½ Borisenko; (w)Ivanova 00 Tikhomirova)
 • Stockholm (junior teams): Sweden-Russian SFSR 7-11

1962

 • Minsk: Byelorussian SSR-Ukrainian SSR 9-15
 • Minsk: Byelorussian SSR-Budapest 13½-8½
 • Minsk: Minsk-Ryga 37½-22½ (Suetin, Veresov — Klovans, Gipslis)
 • 28th April-4th May, Leningrad: Leningrad-Budapest 25½-22½
  (Tolush 0100 Barcza; Bondarevsky 1½00 Bilek; Vladimirov ½101 Florian; Furman ½½1½ Lengyel; Osnos ½½1½ Forintos; Artsukevich 0110 Gastonyi; Cherepkov 0½½1 Pogacs; A.Geller ½0½½ Flesch; Shashin 0101 Tompa; Kh.Faibisovich 11½1 Nagy; Volpert 01½1 Honfine; Bishard 01½½ Bilekne)
 • 3rd-6th May, Kyiv: Ukrainian SSR-Bulgaria 12-8 (5½-4½, 6½-3½)
  (Stein ½1 Padevsky; Sakharov 01 Tringov; Gufeld 11 Minev; Nikolaevsky 11 L.Popov; Koch ½1 Kolarov; Shianovsky ½0 Radulov; Makarov 0½ Prakhov; Kostenko 10 Filipov; (w)Malinova ½1 Asenova; (w)Benko ½0 Boneva)
 • 7th-9th May, Minsk: Byelorussian SSR-Hungary 13½-8½ (7½-3½, 6-5)
  (Suetin ½½ Barcza; Veresov 11 Bilek; Roizman 10 Florian; Saigin ½½ Lengyel; Sokolsky ½½ Forintos; Shagalovich 01 Gastonyi; Litvinov 1½ Pogacs; Strugach ½0 Flesch; Kapengut 11 Tompa; Kh.Zborovsky ½1 Nagy; Archakova 10 Bilekne)
 • 27th May-1st June, Bucharest: Romania-Georgian SSR 16-16 (4-4, 3½-4½, 4½-3½, 6-2)
  (Gurgenidze ½½½½ Ciocâltea; Shishov ½½0½ [Drimer, Drimer, Ghitescu, Drimer]; Buslaev 1½1½ [Ghitescu, Ghitescu, Soos, Ghitescu]; Georgadze ½01½ [Soos, Soos, Mititelu, Mititelu]; (j)Dzhindzhikhashvili 000½ Gheorghiu; Gaprindashvili 0111 [Polihroniade, Polihroniade, Polihroniade, Nicolau])
 • 28th May-2nd June, Rostov na Donu: Russian SSR-Bulgaria 13-7 (7-3, 6-4)
  (Kholmov 00 Padevsky; Nezhmetdinov 1½ Tringov; Lutikov ½1 Minev; Antoshin 1½ L.Popov; Lein ½1 Kolarov; Krogius ½½ Radulov; Ilivitsky ½½ Prakhov; Shestoperov 1½ Filipov; (w)Kozlovskaya 11 Asenova; (w)Skegina 1½ Boneva)
 • June: Petrolul Ploiesti-Georgoian SSR 7-9 (3-5, 4-4)
 • 30th June-2nd July, Fürstenwalde: East Germany-Lithuanian SSR 10½-9½ (4½-5½, 6-4)
  (Uhlmann ½½ Mikenas; Pietzsch ½1 Vistanetskis; Malich ½½ Maslov; Zinn ½0 Chukaev; Liebert 0½ Ostrauskas; Golz ½1 Chesnauskas; Fuchs 1½ Lapienis; Baumbach 10 Krunevis; Fritsche 01 Kaunas)
 • July, Poland: Wroclaw-Lithuanian SSR 5½-14½, Warsaw-Lithuanian SSR 6½-13½, Bialystok-Lithuanian SSR 1½-8½
 • Vilnius: Lithuanian SSR-Latvian SSR 8-12
  (Mikenas 0½ Klovans; Vistaneckis ½½ Zilbers; Maslovas 1½ Gipslis; Barsauskas ½½ Kliavins; Cesnauskas 10 Petersons; Lapienis 0½ Koblencs; Kausilaite 0½ Nakhimovskaya) note! results add up to 9-11
 • Helsinki: Finland-Estonian SSR 7-15
  (Ojanen, Böök, Rantanen — Keres, Nej, Uusi)
 • 10th-17th October, Moscow: Burevestnik-Trud 40-45
  (Averbakh ½½ Smyslov; Vasiukov ½½ Polugaevsky (...))
 • Spartak-Dinamo 16½-14½
 • Minsk: Byelorussian SSR-Latvian SSR 37½-22½ (5½-4½, 12½-7½, 9½-½)
  (Suetin 1½ Klovans; Veresov 1½ Gipslis; Roziman 01 Zilbers; Goldenov 0½ Kliavins; Sokolsky ½½ Petersons; Shagalovich ½0 Mileika; Litvinov 11 Kampenus; Zvorykina 0½ Nakhimovskaya; Archakova ½½ Lauberte)
 • Byelorussian tournee around Caucas: Georgian SSR-Byelorussian SSR 9-11, Azerbaijani SSR-Byelorussian SSR 7-13 (4-6, 3-7), Armenian SSR-Byelorussian SSR 6½-11½
 • November, Leningrad: Leningrad-Moscow 39½-40½ (21-19, 18½-21½)
  (Spassky, Korchnoi, Taimanov — Smyslov, Bronstein, Averbakh (...))

1963

 • Lithuanian SSR-Azerbaijani SSR 11-5
 • Tartu: Estonian SSR-Finland 14½-7½ (Keres — Ojanen)
 • Riga: Latvian SSR-Lithuanian SSR 17-17 (Gipslis-Mikenas)
 • Rezekne: Latvian SSR-Byelorussian SSR 11½-8½

1964

 • 18th-21st May, Kyiv: Ukrainian SSR-Bulgaria 11-9 (6-4, 5-5)
  (Bannik ½½ Kolarov; Sakharov ½½ Popov; Yukhtman 1½ Bobotsov; Nikolavesky 10 Minev (...))
 • Yerevan: Armenian SSR-Iran 13-5

1965

 • Tallinn: Estonian SSR-Finland 13-9 (7½-3½, 5-5)
  (Nei, Sutruk — Böök, Ojanen)
 • Moscow: Moscow-Leningrad 40½-39½
  (Petrosian 00 Korchnoi; Botvinnik 11 Tolush (...))

1966

 • 20th-22nd April, Kyiv: Ukrainian SSR-Bulgaria 12½-7½ (8-2, 4½-5½)
  (Geller — Bobotsov, Tringov, Padevsky)

1967

 • Baku: Azerbaijani SSR-Kazakhstani SSR 11½-8½
 • Baku: Azerbaijani SSR-Uzbekistani SSR 12½-7½

1968

 • May, Minsk: Byelorussian SSR-East Germany 22½-17½
  (Suetin, Boleslavsky, Kapengut, Kupreichik — Pietzsch, Zinn, Malich, Liebert)
 • Lipetsk: Russian SSR-Hungary 28½-35½
  (Polugaevsky — Portisch, Bilek, Barcza)
 • 1st-6th July, Odessa: Ukrainian SSR-Bulgaria 12½-7½ (Stein — Bobotsov)

1969

 • Estonia: Estonian SSR-Finland 15-7
  (Keres 1½-½ Westerinen; Nei 2-0 Ojanen)
 • Russian SSR-Latvian SSR 24-16
  (Polugaevsky 2½-1½ Gipslis; Zaitsev 1-1 Klovans; Antoshin 1-1 Schmit; Avierkin 1-1 Schmit; Zhukhovitsky 2½-1½ Petkevichs; Yuferov 3-0 Petersons; Avierkin ½ Petersons; Doroshkevich 2-2 Gutmans; Sveshnikovs (a Latvian himself!) 2½-1½ Levchenkovs; Kozlovska 3-1 Klovane; Skegina 2-2 Rozhlapa)

1970


1971


1972

 • Tbilisi: Georgian SSR-Russian SSR 29-29

1973


1974


1975

 • Alma Ata: Kazakhstani SSR-Azerbaijani SSR 10½-11½
 • Vilnius: Lithuanian SSR-Uzbekistani SSR 7½-10½
 • Tallinn: Estonian SSR-Lithuanian SSR 5½-8½ (3½-3½, 2-5)
 • Tallinn: Estonian SSR-Latvian SSR 5½-8½ (Nei — Klovans)

1976


1977


1978


1979


1980

 • April, Leningrad: Leningrad University-Moscow University 16½-33½ (8-17, 8½-16½)
  (Taimanov, Vladimirov — Yusupov, Dolmatov)

1981

 • Pärnu: Estonian SSR-Lithuanian SSR 59-41

1982


1983


1984


1985


1986


1987


1988

 • Helsinki: Estonian SSR-Finland

1989

 • Tallinn: Estonian SSR-Finland ???

1990


1991Collapse of USSR on December 26th, 1991.