Player name: Ushakov, GennadiySee rating chart
Most recent federation:   Ukraine
Date of birth: 30 June 1944
Most recent ID: 14110660
Sex: man
 list    pos Player_ID Name                 Title Fed Rtng  +/- Gms  Birthday  Sex Flag 
Oct 2001  12348= 14110660 Ushakov, Gennadiy              UKR 2207  -48  24 1944.06.30      
Jul 2001   8396= 14110660 Ushakov, Gennadiy              UKR 2255   0  0 1944.06.30      
Apr 2001   8473= 14110660 Ushakov, Gennadiy              UKR 2255  -82  11 1944.06.30      
Jan 2001   3729= 14110660 Ushakov, Gennadiy              UKR 2337   0  0            
Oct 2000   3669= 14110660 Ushakov, Gennadiy              UKR 2337  -33  11 1944.06.30      
Jul 2000   2636= 14110660 Ushakov, Gennadiy              UKR 2370     13 1944.06.30